Оттан куткарганлар

Россия МВД-сынынъ Саха (Якутия) Республикасы бойынша ГИБДД-сынынъ ОСБ ДПС взвод командирининъ орынбасары, полициядынъ тамада лейтенанты Муслим Даутов эм ДПС инспекторы, полициядынъ тамада лейтенанты Прокопий Петров Якутск каласынынъ 8 марта атындагы орамындагы меканлардан карагошкыл туьтин шыгатаганын коьрип, дежурстволык боьлигине от шыгув акында билдиргенлер.
Сол ок ерге келгенде, автосервис пен гараж давылдап янатаганын эм от олардынъ янындагы уьйдинъ тоьбесине де коьшкенин коьргенлер эм аьдеттен тыскары аьллерди тайдырув службалары отты соьндируьвге кирискенлер.
Полиция куллыкшылары Россия МЧС-нынъ регионлык управлениесининъ аьрекетшилери мен бирге турак меканнынъ ишин тергевде эсли кыскаяклыды коьргенлер. Прокопий Петров эм Муслим Даутов пенсионер кыскаяклыды патруль автокоьлигине олтыртып, тезлик медицина ярдам бригадасына еткергенлер.
Сондай болып, ДПС куллыкшысы Муслим Даутов уьйдинъ алдында турган «Нива» маркалы автокоьликти де оттан куткарган. Машинадынъ киртинде ашкышларды коьрип, ол багажниктинъ эсигиннен кирип оны айдап коьширмеге суьйген, ама аккумулятор йок экенин анълаганында, ерли яшавшылар ман бирге ийтеп от шыккан ерден эрекке аькеткен.
Айтып озбага керек, ногай яс Муслим Даутов Шешен Республикасында тувган. Дагестан Республикасынынъ Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авылында оьскен. Онынъ нагашакасы Наурбек Даутов — Россия ногайларынынъ аксакаллар Советининъ председатели, халкымыздынъ шынты йигитлерининъ бириси болады. 2016- нши йылдан алып Саха (Якутия) Республикасында куллык этип яшайды.
– От туьсуьвге карсы эм полиция куллыкшыларынынъ болжалында эткен белсенли шалыскырлыклары аркалы пенсионер кыскаяклы оттан куткарылган, турак меканына келтирилген йойым да уьйкен болмаган, – деп беркиткен Россия МВД-сынынъ Саха (Якутия) Республикасы бойынша оькиметлик автоинспекциясынынъ Управлениеси.

А. Найманов.
Суьвретте: полициядынъ тамада лейтенанты М. Даутов эм ДПС инспекторы, полициядынъ тамада лейтенанты П. Петров ис аьрекетинде.