Отты соьндируьв ислери юритиледи

Дагестан Республикасы бойынша Россия МЧС Бас Управлениеси билдиргенлей, Ногай районы ериндеги консервацияда туратаган «Капиевская» нефтескважинасында янып турган отты соьндируьв мен байланыслы куллыклар янъыдан басланганлар.

«От ялыны соьндирилген. Технологиялык ислери бардырылып туры. Бу куллыкларда 11 техника ман 46 аьдем ортакшылык этедилер, сонынъ ишинде регионаллык МЧС-нен 38 куткарувшылар эм 8 техника», – деп билдируьвде белгиленген.
Аьлиги заманда Дагестан бойынша Россия МЧС Бас Управлениесининъ аьрекети мен Ногай районындагы консервацияда туратаган «Капиевская» нефтескважинасы еринде отты соьндируьвшилер уьшин кесек заманлы кыр лагери курылган.