От – тилсиз яв

Янъыларда «Ногай орманлык хозяйствосы» ГКУ производстволык кенъесинде организация куллыкшылары онынъ етекшиси Феруза Дикинова ман бирге орманлык хозяйствосы 2023-нши йылдынъ от туьсуьв кавыфлыгы бар сезонга аьзирликти, солай ок документлер айланысында быйыл киритилген янъылыклар ортага салып ойластылар.

Етекши орынбасары Рашид Бакиев ис йолдасларына документлер актларын туьзуьвде янъылыклар киритилгенин билдирди, йол картасы эм патрулирование акында хабарлады. Солай ок Ногай орманлык хозяйствосынынъ участок инспекторы Д.Манкаева ревизиялар эм рейдлер озгарылганы акында эсап беруьв мен шыгып соьйледи.
Кенъес сырагылары бойынша шыгып соьйлеген Ногай орманлык хозяйствосынынъ етекшиси Ф.Дикинова оьз куллыкшыларына уьй-уьйге барып шыкпага керегин эм орманлыклар ман япсарланып орынласкан авыллар яшавшыларына от туьсуьвге карсы йорыклар тутылувды талапламага керегин билдирди.