От туьсуьвдинъ бас себеби – аьдемлер

Дагестан Республикасында уьстимиздеги йылдынъ коькек айынынъ биринши куьниннен алып, от туьспеге амырак болатаган заман басланады. Язлык шакларда от туьсуьвдинъ бас себеби – тийиссиз ерлерде, курыган оьленлерди ягув болады.

Дагестан Республикасынынъ япсарларында, айлак бир керекли ерлер болмаса, федераллык законодательствосы ман от якпага ярамайды. Тийиссиз ерлерде от ягув бек кавыфлы. Сол ягылган оттан орманлыклар янып кетпеге боладылар, оттынъ туьтининнен куслар, айванлар оьледилер, аьдемлерге де зыян келтириледи: айтпага, олар уьйлерсиз калмага, оьзлерининъ яшав оьмирлерин кыскартпага боладылар. Орманлыкларда, коьбисинше, аьр бир экинши от туьсуьв – курыган оьленди ягувдан.
Бу куьнлерде Ногай орманлык куллыкшылары, Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ 2013-нши йылдынъ сары тамбыз айынынъ 13-нши куьнинде кабыл этилинип алынган «О мерах по противодействию выжиганию сухой растительности на территории Республики Дагестан» токтасына коьре, Ногай районынынъ авылларындагы уьйлерге кирип, анълатув ислер юритедилер. Аьр бир орманлыкка ювык яшайтаган аьеллерге «Сельхозпалам полный запрет» деген эскертпе пайланаяк.
Тийиссиз ерлерде от ягып, орманлыкларга от салса, Россия законодательствосы ман от салган аьдем административли эм уголовлык яваплылыкка тартылады.
Россия Федерациясынынъ кодексининъ административли правойорыкларды бузув акында деген 8.32 статьясына коьре, от туьсуьвге себеплик эткен аьдем 2 мынъ маьнет акшадан 5 мынъ маьнет акшага дейим штраф тоьлейди, эгер сол аьдем ваькилли ис орынында ислейтаган болса, 7 мынъ маьнет акшадан 50 мынъ маьнетке дейим, эгер сол аьдем юридический лицо болса, 50 мынъ маьнеттен алып бир миллионга дейим.
Россия Федерациясынынъ Уголовлык кодексининъ 261-нши статьясынынъ 1, 2-нши кесеклерине коьре, от салганга 400 мынъ маьнет акшалай штраф салынады, эгер сол от орманлыкка зыян келтирсе, 1 миллион маьнет штраф тоьлейди, эгер орманлыкты якса, сегиз йыл узагына тутнакка капалады эм 100 мынънан 300 мынъ маьнетке дейим штраф тоьлейди.
Эгер сизде соравлар туватаган болса, орманлык коршалавдынъ тувра линиясы аьрекет этеди.
8-800-100-94-00, 8-938-208-33-37, 8-928-219-79-97 телефон номерлерине тел сокпага боласыз.
Ногай орманлык патшалык казенный учреждениеси.