От туьсуьв кавыфсызлык аьллери ойласылды

Ногай район администрациясынынъ кезекли аппарат кенъесинде муниципалитет ериндеги от туьсуьв кавыфсызлыгы эм Ногай лесничествосынынъ 2022-нши йыл бойынша эткен куллыгы акында соравлар ойласылды.

Шарада Ногай район администрациясынынъ аькимбасы Д.Эсиргепов, район Депутатлар йыйынынынъ председатели Р.Байманбетов, район басшысынынъ орынбасары Б.Ярлыкапов, авыл поселение аькимбаслары, организация етекшилери катнастылар. Кенъести аша келип, Д.Эсиргепов йыйылганларды янъыларда басланган сыйлы Ораза айы ман кутлады.
Йыйыннынъ баслапкы соравы – район еринде туьзилген от туьсуьв кавыфсызлык аьллери акында А.Яриков шыгып соьйледи. Онынъ айтувы ман, муниципалитетте от туьсуьв кавыфсызлыгы ман байланыслы аьллер мактагандай тувыл. Оьткен 2022-нши йыл ишинде район бойынша 45 кере от туьсуьвлер болган. Авыл ерлеринде, деп белгиледи докладшы, от туьсуьвлерден саклавшы командалар туьзилмеге керек. Районда тек бир пожарный боьлиги бар, сога район ерлерининъ оьлшемининъ уьйкенлиги мен байланыста район орталыгыннан эрек орынласкан авылларды от туьскен аьсерде канагатламага бек авыр болады. Пожарный боьлигининъ специалистлери йылда эки кере район ериндеги объектлердинъ от туьсуьвге карсы аьллерин тергеп шыгадылар.
А.Яриков авылларда от туьсуьвге карсы сув саклавшы ерлер болмага тарыгын айырым белгиледи.
Шарада соьз КЧР-ден келген балалар «Маьметекей» журналынынъ бас редакторы А.Наймановка берилди. Ол издание эм сога язылув кампаниясы басланатаганы акында хабарлады, солай ок, тезден издательстводан балалар уьшин ногай тилинде аьзирленген «Элиппе» букварь-энциклопедиясы шыгаягын билдирди.
Район етекшиси Д.Эсиргепов А.Наймановка разылыгын айтты эм район администрациясы ягыннан бу халкымыз уьшин керекли исте эндиги де коьмек болаягына сендирди.
«Ногайское лесничество» ГКУ етекшиси, ДР эм РФ ат казанган орманшысы Ф.Дикинова оьткен йыл узагында организациядынъ аркасы ман этилинген куллыклар акында хабарлады. Онынъ соьзлерине коьре, 2022-нши йыл бойында Ногай лесничество куллыкшылары айырым ислер юриткенлер. Айтпага, от туьсуьв яктан кавыфлы заман кесегинде отты соьндируьв планын аьзирлеп беркиткен эди. Солай ок, от туьсуьвлер болгандай болса, район администрациясы эм орманлык фондынынъ ерлери мен япсарласатаган баьри де авыл администрациялары ман биргелесип аьрекет этуьв акында келисуьвлер туьзилген.
Лесничество етекшисининъ доклады бойынша ога район аькимбасы, район администрациясынынъ ер тергев боьлигининъ начальниги А.Менглиязов соравлар бердилер эм оьз ойларын айттылар.
Бизим хабаршы.