Оьзимиздинъ колымызда

Районымыздынъ яшавшылары, аявлы кыскаяклылар! 

Оькинишке, кавыфлы вирусы артта калмайды, ол Россия регионлары бойынша кенъ яйылып келеди. Районымызда да коронавирус пан байланыслы аьллер ийгилерден тувыл. Бу йыл ишинде биз сол мараздан ювыкларымызды, досларымызды йойдык. Сав аьеллер, ясуьйкенлер, яслар, бизге ювык эм аявлы аьдемлер арамыздан кеттилер. Врачларымыз йигитлерше ис аьрекетин толтырып келсе де, тек бир олардынъ куьши мен маразды токтатып болмаякпыз. Эгер биз баьри санитар-эпидемиологиялык йорыкларын эм яваплыгын тутув баьри кыйынлыкты да енъеек экенин анъламасак, коронавируслы маразы бизим уьйлеримизге де кирип, аьр кимимизди ыслаягына соьз йок. Биз тек оьз яшавымыз уьшин тувыл, касымызда яшаган аьдемлердинъ ден савлыклары уьшин яваплы болмага керекпиз. Мен баьрисин де коьликте, туькенлерде, учреждениелерде маска киймеге шакыраман. Биз бу аьлге яваплы карап, оьз гражданлык яваплылыгымызды коьрсетпеге керекпиз.
Сыйлы район яшавшылары! Юкпалы маразыннан оьзинъизди, кардаш-тувганларынъызды сакланъыз! Сизинъ ден савлыгынъыздынъ кавыфсызлыгы – тек сизинъ колынъызда!
Асият Манкаева,
Ногай районындагы Хатын-кызлар союзынынъ председатели.