Оьзине – абырай, халкка – сый

Аьр кайсы ата-ана да оьзининъ баласы ийги, акыллы, оьрметли аьдем болып оьскенин, сайлап алган аьрекетинде уьстинликлерге етискенин суьеди. Оьзек те, увылы яде кызы акында оьзлерининъ ойлаган ойлары, саклаган мыратлары яшавга шыгатаганынынъ белгилерин коьргенде, олар суьйинедилер, оьктемсийдилер. Соьйтип, Терекли-Мектеб авылынынъ яшавшылары Хайрулла Абдулвагап улы эм Саният Рашидхан кызы да оьзлерининъ улы коьримли аьдем болып оьсетаганын шайытлайтаган хабар келгенине кувандылар: увылы Камиль аьрекет этетаган аьскер боьликтен хат туьсти:

«Сыйлы Хайрулла Абдулвагапович эм Саният Рашидхановна!
Уьйкен юрек суьйиниш пен билдиремиз Сизге: увылынъыз Саитов Камиль Хайруллаевич бизим темир йолды механизациялав 303-нши айырым батальонында аьрекет эткен мезгилинде аьскершилик борышты толтырувдынъ коьрими болады, ога сенилген савыт-садакты, аьскер техникады уста кепте уьйренеди. Оьзи мен бирге аьрекет этетаган аьскершилер эм командирлер арасында сый эм абырай казанган, оьзин йогары эдаплы, аьскершилик кардашлыкка, борышка эм намыска алал аьдем этип коьрсетеди.

Оьзимнинъ атымнан Сиз оьзинъиздинъ увылынъызда ийги аьдемшилик сапатларды, бизим уллы элимиз уьшин патриотизмди тербиялаганынъыз уьшин, ата-ана борышын намыслы кепте толтырганынъыз уьшин разылык билдиремен. Сизге берк ден савлык, уьйкен наьсип эм эмишликти йорайман. Оьзинъиздинъ Аталыкты сенимли коршалавшынъыз бан оьктемсимеге Сизинъ толы ыхтыярынъыз бар!

Сый ман аьскер боьликтинъ командири подполковник А.Шелков».

Сондай хат келди бизим авылдасларымыз Хайрулла эм Саният Саитовлардынъ атына. Олардынъ увылы Камильдей йигитлеримиз алыс якларда оьзлерининъ аьскершилик эр борышын намыслы кепте толтырса, ногай халктынъ атын сый ман юритедилер, оьз миллетининъ абырайын коьтередилер. Йигит ясымыз Камильдинъ ата-анасы ман бирге биз де суьйинемиз, ога алдыдагы ис эм яшав йолында уьстинликлер эм наьсип йораймыз.

Магомет КОЖАЕВ.
Суьвретте: К.Саитов.