Оьзинъиз ийги коьрим болынъыз

Россия Федерациясы бойынша йолда болатаган кавыфлыклардынъ статистикасына караганда, уьйкен аьдемлердей болып, балалар да йол-юрис йорыклары бузылувда куьнали болып шыгадылар. Боьтен де, балалар кыйынлы аьллерге тыншаюв куьнлерде каладылар, неге десе олар, сол шакларда оьзи-оьзлерининъ каьрлерин шегип, ата-аналары куллыкта болган заманларда, юредилер.

Коьбисинше, йол-юрис йорыклар бузылувлар йолдынъ аьдем юретаган ерлеринде боладылар, бу ерлерде балалар тийисли йорыкларды тутпайдылар. Йолда болатаган кавыфлыкларда балаларга зыян, сол баягы тийисли йорыклар тутылмавдан болады. Солай дегенимиз, кавыфсызлык белбавлар салынмайды, балалар ыславшы олтыргышларга олтырмайдылар.
Уьстимиздеги йылдынъ ишинде, Дагестан Республикасында, йолда болган кавыфлыклардынъ коьбисинде ясы етпеген балаларга зыян келтириледи. Олар автокоьликлердинъ астына да туьседилер.
Ата-аналарга уьйкен тилек, оьз балаларынъыз бан, орамларда оьзлерин кайтип юритпеге кереги акында соьйлемеге.
Аьлиги заманларда бизим районымызда автокоьлик саны куьннен-куьнге оьсип турады, сол коьликлердинъ айдав тезлиги де оьседи. Йол-юрис йорыклардынъ бузылувларында кавыфлыкка етисуьвден толысынша коршалап болмаймыз, тек тийисли йорыкларды тутувды анълатпага керек боламыз. Сол зат бизим – уьйкенлердинъ колында. Сизинъ уьйретуьвинъизге коьре, баланъыз йол-юрис йорыкларын тутувыннан, онынъ яшав оьмирине зыян келтирилеегине яде келтирилмеегине себеплик этеди.
Балаларымызга, йол-юрис йорыклары бузылувдан сонъ, келтирилетаган зыяннан саклар ниет пен, Дагестан Республикасы бойынша МВД токтасына коьре, уьстимиздеги йылдынъ навруз айынынъ 24-нши куьниннен алып коькек айынынъ 8-нши куьнине дейим «Эс этинъиз – балалар!» деген алдын шалув шарасынынъ биринши кезеги оьткериледи.
Сыйлы ата-аналар, йол-юрис йорыкларын тутынъыз эм оьз мысалынъызда балаларга йолда оьзинъди кайтип юритпеге керегин коьрсетинъиз.
А.Шангереев,
Ногай районы бойынша Россия ОМВД ОГИБДД начальниги полиция капитаны.