Оьз аваслыгы ман, йигерлиги мен

Буьгуьн яс аьдемнинъ алдында бек кенъ йоллар, олар уьшин баьри онъайлыклар да бар. Алдынларда мектебти кутарган аьдемлердинъ коьбиси оьз республикамыздан, озып кетсе, Кабарты-Балкар, Карашай-Шеркеш Республикаларында, Ставрополь крайында, конъысы калаларда окыйтаган эдилер. Айлак бир тирилер Москва, Ленинград калаларга окымага кететаган болганлар. Аьли бизим ясларда Россия эли тувыл экеш, шет эллерге де билимин арттырмага, янына якын кеспиди байырламага мырсатлар бар. Дурысын айтканда, буьгуьнги яс аьдемнинъ алдында оьз акылы да, ымтылысы да бар болса, мынъ йоллар.

Орта-Тоьбе авыл орта мектебин ийги белгилерге окып битирип, 2011-нши йылда Камиля Нурманбетова элимиздинъ бас каласы Москвага алдында мыратлары ман, яшавга уьйкен сеними мен йол алган эди. Камиля – касиетине коьре каьмбил кызалак. Оны да Москва йылы йолыкты. Камиля Россия халклар ара дослык университетининъ медициналык факультетининъ эмлев боьлигине окымага туьседи. Окув йыллары ишинде де оьзининъ окувга аваслыгын, сайлаган кесписине суьйимин коьрсетип окып келди. Сол йогарыда айтылган йогары окув ошагын 2017-нши йылдынъ язында уьстинликли окып битирип, эки йыл узагында Пирогов атындагы миллет медицина хирургиялык орталыгында хирург-отоларинголог кесписи бойынша ординатурасын оьтти. Буьгуьнлерде янына якын кесписин толысынша байырлав уьстинде.

Камиля Нурманбетова – юмсак соьйлеви мен, аьдемнинъ аьлин анълап болувы ман, аьр кимге де ийги карасы ман оьзине карататаган кызалак. Ол аьли де сулыплы врач болмаса да, аьр бир берген соравынъ бойынша толысынша явап берип болады. Кайсы авырув акында да Камиля ман соьйлесенъ, терен билимин анълайсынъ. Онынъ алдында аьли де тыныш болмаган ис аьрекети, етисилмеген мыратлары бар. Сол йолы онынъ ашык болсын, авырып, ярдам керексинип келген аьдемлердинъ аьр бириси савболсынын айтып кеткенин йорайман.

Г.Курганова.
Суьвретте: К.Нурманбетова.