Оьз бактысынынъ бийкеси

Аьр бир авылда оьрметли меканлар бар, айтпага, олар – авыл совети, почта… Баьрисин де айтып не этейик, меним хабарым да солардынъ бириси акында болады. Ол – Шелков районындагы Воскресеновское авылдынъ маданият уьйи. Акыйкатлай да, бу ярасык меканда туьрли байрамлар белгиленеди, кызыклы концертлер озады. Халк арасында маданият уьйине клуб деп айтылады. Клуб аьр авылда ярасык дуныядынъ ярык ошагы болады.

Сондай аьлемет маданият уьйининъ етекшиси болады яс кыскаяклы Оксана Али кызы Есенбулатова. Бу куллыкта аьрекет этип келетаганына ети йыл болады. «Кайдай туьрленислер, етисуьвлер, етимислер сол заман ишинде болды?» – деген соравыма Оксана булай деп яваплады: «Оьзек те, аьруьв туьрленислер бар, музыка техникасын, байыр елка, пердевлер, шкаф, диван алдык». Маданият уьйинде озгарылган шаралары язылган коьп папкалар полкада тизилгенлер. Бу йыл кыскаяклыдынъ Янъы йылга клубка байыр этип туьрли костюмлер алмага да ойы бар. Клубта залдан баска уьш боьлме бар. Баьри боьлмелер де туьрли темаларга ярасыкланып кепленгенлер. Балалардынъ оьз коллары ман ясалган затлары да бар. Айтпага, уьйкен аккув канатларын яйып туры, аьр бир кесек кагытта балалардынъ атлары язылган.

Клубта бир неше кружок та аьрекет этеди: драмалык, биюв, йырлав, шашкалар кружоклары. Янъыларда Ана куьнине багысланган шара да уйгынланып озгарылган. Кыскаяклыдынъ ис йолдасы Кадрия Худайбердиевадынъ етекшилиги мен сол кружоклар аьрекет этедилер. Кружокшылар ман ярасык затлар ясалынады. Кыскаяклы колледжде заочно окыйды. Танъ кылыклы аьдем, асылы ман ол Нефтекум районынынъ Каясула авылыннан болады. Алия Ашимова да – маданият уьйине оьз уьлисин косып келетаган аьрекетши. Ол тазалыкты саклайды. Маданият уьйинде аьр бир зат – оьз еринде. Алия – сосы авылдан, онынъ анасы Куьншаар неше йыллар артта клубта музыка аьрекетин юриткен.

Оксанадынъ да уьйкен аьели бар, Аллага шуькир, ол уьш кедединъ эм бир кыздынъ анасы, эри Мурат – сабыр эм талап- лы яс аьдем. Кеделери Солтан, Саидамин, Адлан, кызы Ханифа – олардынъ куьези эм наьсиби, тунъгышы тетеси мен турады. Кишкей Ханифады карамага тетейи коьмек этеди. Оксана коьримли уьй бийкеси, уьйинде тазалык, йылдынъ кыс шагына аьзирленип, бир неше туьрли емислерден, ясылшалардан татувлы варенье, компот, салатлар аьзирлейди. Мен бу уьйде бир неше кере болганман, кайынанасын да ийги таныйман. Куллыгына да мукаят, аьрекетли, ашык коьнъилли, ийги аьелде тербияланган кыскаяклы. Аьруьв коьрим коьрген, деп айтпага болады. Аьлиги заманда Оксана куьевининъ атайы ман тетесин карайды. Карт аьдемлер уныгы Мураттынъ уьйинде турадылар. Оксана маданият куллыгын да, оьзининъ берекетли уьйин де талаплы сулыбы ман юритип келеди, ясуьйкенлерди де сыйлап та биледи. Юрегине эм талабына коьре, келеекте яшавында эм ис аьрекетинде коьп бийик етимислер Алла берсин яс ногай хатынга!

Я. Дильманбетова.
Суьвретте: Оксана Есенбулатова.