Оьз ойы ман боьлиседи

Россияда коькек айынынъ 1-нши куьниннен алып аьскер сырасына язгы шакырувы басланды. Язлык шакырув кампаниясы шилле айынынъ 15-нши куьнине дейим оьтеек. Тезден ясларымыз аьскершилик сырасында эр борышын толтырмага Элимиздинъ туьрли регионларына йолланаяклар.
Патшалыгымызды эм халкымызды коршалав, Элимиздинъ Савытлы куьшлеринде кызмет этуьв – 18 ясына толган аьр бир гражданиннинъ ваьлий борышы болады. Сол затлардан тура оьз ойы ман Карасу авыл орта мектебининъ етекшиси Арухан Бегалиевна Байманбетова оьз ойлары ман боьлиседи.
– Аталыкты коршалав Россия Федерациясынынъ гражданинининъ яваплы борышы болады. Сонынъ уьшин Савытлы куьшлеринде кызмет этуьв, Россияда Аталыкты коршалав – дайым да эр кисилердинъ сыйлы аьрекети болып келген. Аьр бир аьдем оьз Элин коршаламага борышлы. Патриотизм, гражданлык ягыннан оьсуьв сезимлерин, тувган ерине эм уьйине суьйимди билимлендируьв управлениеси бойынша тарих, ОБЖ, адабиат, обществознания дерислеринде, туьрли шараларда яшавга шыгарылып келедилер. Биз балаларды Аьскер сырасында кызмет этуьви не уьшин бек маьнели экени акында ашык анълатпага, оларды соьйтип тербияламага шалысамыз. Окувшылар аьскер сырасы тек патшалык туьзилисининъ кесеги болып калмайтаганын анъламага кереклер. Куьшли аьскери – ол Элимиздинъ аьр бир аьдемининъ коршалавы эм келеек куьнге сенимлик болатаганын аян анълаймыз. Аьр бир эр аьдем аьскер сырасында кызмет этпеге керек деп ойлайман. Баьри аьскер сырасына йолланган ясларымызга, аьскершилерине эр борышын етимисли толтырганын, оьз Аталыгына шексиз кызмет этуьвининъ ийги аьдетлери бардырылганын йорайман. Аьскер сырасына барып ясларымыздынъ куьши, йигитлиги, йигерлиги эм ден савлыгы артсын.
Сизди тувган еринъизде дайым саклап туратаганын бир де мутпанъыз, – деди Карасу авыл орта мектебининъ етекшиси Арухан Бегалиевна Байманбетова «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ хабаршысына.
Аьзирлеген Г.Нурдинова.
Суьвретте: Арухан Байманбетова.