Оьз оьнерин арттырган «Айланай»

Янъыларда Адыгея Республикасынынъ еринде Майкоп каласында XX халклар ара саниятлар усталарынынъ «Кавказга тынышлык» фестивали озды. Маданият шарасында Адыгея Республикасынынъ халк биюв патшалык ансамбли «Нальмэс», халк йырынынъ патшалык ансамбли «Исламей», симфониялык оркестри, орыс халк саз алатлар патшалык оркестри «Орыс зейинлиги», эстрада ансамбли «Оштен», Абхазия Республикасынынъ патшалык Э.Бебия атындагы халк биюв ансамбли «Шаратын», Ингушетия Республикасынынъ патшалык фольклор ансамбли «Магас», Кабарты-Балкар Республикасынынъ биюв ансамбли «Кабардинка», Калмыкия Республикасынынъ биюв патшалык театры «Ойраты», Карашай-Шеркеш Республикасынынъ патшалык биюв театры, Крым Республикасынынъ йыр эм биюв ансамбли «Хайтарма», Севастополь каласыннан халк вокал дуэти «Меццо-Сопрано», Сырт Осетия-Алания Республикасынынъ ансамбли «Алан», Шешен Республикасынынъ эр кисилер хор капелласы «Илли» эм баска маданият коллективлер катнасты.
Яратувшылык коллективлер арасында ногай патшалык фольклор-этнографиялык ансамбли «Айланай» бар эди.

Бизим оьнерли яслар эм кызлар Адыгея Республикасынынъ Теучежский районында, Панижукай район орталыгында сахнага шыктылар. «Айланай» ман бирге мунда Севастополь каласыннан «Меццо-Сопрано» халк вокал дуэти оьнерин коьрсетти. Ансамбльдинъ программасында белгили ногай акын, Дагестан Республикасынынъ ат казанган артисти Алибий Романовтынъ «Хан Ногай», «Бактым» (Гульфия Кокоева ман дуэт болып йырланады), Дагестан Республикасынынъ ат казанган артисти Мурат Ваисовтынъ эм йырлавшы Артур Межитовтынъ «Домбыра» йырлары бар эди. «Айланай» ансамбли «Данъылым», «Ногай Эл», крым ногайлар биювин коьрсеттилер, биювлерди Дагестан Республикасынынъ ат казанган артисткасы, балетмейстер-постановщик Альмира Тунгатарова салган.

– Районнынъ тысына шыгып кетсек, биз оьзимиз бен халкымыздынъ ярасык йырлары, биювлери мен бирге ногайдынъ берекетин, аьдем суьерлигин, ашык юрегин алып кетемиз. Адыгея Республикасында биз биринши кере болдык, фестиваль бек кызыклы эди, туьрли туьсли шоьлимизге усап, туьрли маданият, туьрли тил, туьрли аьдетлер дуныясына коьмилдик. Шарадынъ программасы айлак бай эм коьнъилди коьтергендей эди. Оьзи республика да бизге бек ярады, – деп хабарлайды «Айланай» ансамблининъ етекшиси Мурат Ваисов.

Программа ушыны ман да кызыклы болган – туьрли выставкалар, илми-практикалык конференция, Майкоп каласынынъ ярасык ерлерине экскурсия. Баьрисине де ярады Майкоп каласы – ыспайы ерлер, тазалык, аьдемлердинъ конаксуьерлиги.

– «Айланай» коьп ерлерде болады оьз программасы ман. Сондай халклар ара фестивальде катнасувымыз бизге бек ийги, баска халклардынъ маданиятын, аьдетлерин билгенимиз, оьз маданиятымызды баскаларга коьрсетуьв, аьдетлеримиз бен таныстырув – бек маьнели катнасув, – деп айтады соьйлесуьвимизде ансамбльдинъ коммерция директоры, йырлавшы Гульфия Кокоева.

«Айланай» ансамблине аьли де коьп уьстинликлер йораймыз.

Г.Бекмуратова.
Суьвретте: «Айланай» ансамбли Адыгея еринде.