Оьз оьнери мен ян тоьрин козгадылар

Тав ерининъ уллы шаири Расул Гамзатовтынъ 100 йыллыгына багысланып, республикамыздынъ окув-методикалык орталыгында, «Театральная мозаика» деп аталып, окувшылар арасында конкурс озгарылды. Онда республикамыздынъ туьрли мектеблериннен окувшылар ортакшылык эттилер эм Дагестаннынъ халк шаири Расул Гамзатовтынъ яратувшылыгы бойынша яттан окув ягыннан сынастылар.
Сол конкурста Терекли-Мектеб саниятлар мектебинде окытувшы Марина Юнусовна Кургановадынъ етекшилиги астында, зейинлик урлыгы болып, бу яктан оьнерлерин арттыратаган окувшылар да ортакшылык эттилер. Олар – А.Ш.Джанибеков атындагы орта мектебининъ 5-нши класслар окувшылары – Малика Курганова, Мадина Курганова, Сабина Эсенгельдиева, Аиша Салихова, Хадижа Максутова, Аиша Шангереева эм эр йигити Карим Куруптурсунов. Окувшылар, Расул Гамзатовтынъ «Аналарды сакланъыз» поэмасынынъ иштелигин «Кара тастар» келпети авызына салып, яттан окув усталыгы эм оьнерлиги мен сол поэма уьзигин каравшыларга еткердилер, аьр бирисининъ ян тоьрин йылы сезимлерге толтырып. Акырын яде аян каты тавыслары ман олар уллы шаирдинъ поэзиясынынъ айырым яркын ерлерин усташа белгилеп те бажардылар.
Саниятлар мектебининъ бу куьп окувшыларынынъ зейинлигине йогары баа берилди – ол ДР Маданият министерствосынынъ республикалык окув-методикалык орталыгы ман 1-нши дережели дипломга тийисли этилди.
4-нши класс окувшысы Аиша Дильманбетова Расул Гамзатовтынъ «Зарема» поэмасын усташа яттан окыды эм, алдышы орынды бийлеп, сол республикалык орталыгы ягыннан 1-нши дережели дипломын казанды.
Соьйтип, йылы эм йогары коьнъиллик аьлинде оьтти сав дуныяга аты белгили уллы шаир Расул Гамзатовтынъ 100 йыллыгына багысланып озгарылган шара, баьри каравшылардынъ ян тоьринде ярык ыз калдырып.
Л.Уразаева, журналист.