Оьз уьлисин косканларга разылык

Уьстимиздеги йылдынъ навруз айынынъ 1-нши куьниннен алып «Фонд Победы» баславшы куьби, Ногай районыннан Уллы Аталык согысына явды сокпага кеткен 2500 аьдемнинъ атын район орталыгындагы мемориалда оьмирлетер ниетте, яшавшылардан акша йыйып баслаган. Белгиленген куьб Коьлем информация амаллар аркалы район яшавшыларына материаллык яктан ярдам этпеге тилек салды.

Бу куьнге 460 мынъ маьнет акша йыйылган. Биз Ногай районынынъ баьри мектеблер эм балалар бавларынынъ куллыкшыларына оьз разылыгымызды билдиремиз. Биринши болып бизим тилекке «Ногайский район» МР-да КЦСОН (етекшиси Г.Капитуллаева), Кадрия атындагы мектеб (директоры А.Акимова) табылдылар. Уьйкен савбол айтамыз бизим ясуьйкенлер Е.Агаспаровка, О.Мурзаевке, Е.Копиевке, Б.Мавлимбердиевке, Р.Мурзагишиевке, А.Сангишиевке, Орта-Тоьбе авыл мектебининъ окувшылары Булат Отегеновка, Алибек Классовка оьз уьлисин косканларына. Разылыгымызды билдиремиз Халк Йыйынынынъ депутаты М.Авезовка, Астрахань каласынынъ яшавшылары Нафисат Абдулакимовага, София Аракчиевага, Отемисовлардынъ аьелине, Уллы Аталык согысынынъ катнасувшысы Муратбек Карагуловтынъ уныкларына, Сраждин Батыров орамында яшаганларга эм коьмегин эткен баьри баскаларга. Акша йыюв аьли де бардырылады. Тезден ООО «Каспий» Терекли-Мектеб авылында куллыкларды баслаяк.

«Фонд Победы» баславшы куьбининъ ваькиллери.