Оьз Элин данъклаган ердесимиз

Турция элинде Анкара каласында навруз айдынъ ызгы куьнлеринде тайский бокс бойынша Европа чемпионаты озды. Бу ярыста бизим яс ердесимиз Карагас авыл орта мектебининъ 8-нши классынынъ окувшысы Шамиль Нургишиев катнасты эм оьз категориясында биринши орынды алып, Европа чемпионы болды. Шамиль Нургишиев Нижегородский областинде Федурино авылында ярысларда катнасып, Россия чемпионы деген атты алды. Сонъында тренери Булат Янакаев пен Турцияга кетти.
– Бу чемпионатка туьрли эллерден келдилер, баьриси 22 команда ортакшылык этти. Биринши кере Шамиль ерли туьрк спортсмени мен сынасты, ол оны куьнибурын енъди, эгер спортсменлер тенъ болып келсе, тоьрешилер россиянлыларга енъуьвди бермеге суьймейдилер, бу ерде Шамиль оларга сондай амал калдырмады. Экинши кере меним тербияланувшым Черногориядан спортсмен мен шыкпага керек эди, ама ол белгисиз себеплерге коьре, рингке шыкпады. Шамиль биринши орынды алды, ол бек ийги ойын коьрсетти, йогары кеспилик, йигерлик пен енъуьвди алды, – деп айтады ястынъ тренери.
Булат Янакаев Турцияга бармага оларга ярдам эткенлерге оьз разылыгын билдиреди, айырым савбол ол Турция элинде яшайтаган ногайларга, спортсменлерди хош алган Рафаэль Сатлыковка айтады. Кайтип йылы оларды узак элинде хош алдылар, ногай авыллардынъ бирисинде ясларымыз конакта болдылар, мундай киели айда ас та, сув да бердилер. Сондай заманда бизим бирлигимиз коьринеди, каерде яшасак та, бир халк экенин, тамырларымыз бир экенин мутпаймыз.
Шамиль Нургишиев бизим халкымызды, республикамызды, савлай Россияды оьз енъуьви мен данък этти. Келеекте де олардынъ планлары бар. Булат Янакаев тербияланувшыларын, солардынъ ишинде Шамиль де бар, Выборг каласында коькек айдынъ ызында озгарылаяк Россия чемпионатына аьзирлейди, сонда Дуныя чемпионатына катнасувшылар айырылаяк. Таиланд элинде Дуныя чемпионаты кырк кийик айында оьтеек. Мен бизим ясларга уьстинликлер эм аьли де коьп енъуьвлер йорайман.
Г.Бекмуратова
Суьвретте: Ш.Нургишиев тренери мен.