Оьз эрки мен этилинеди

Янъыларда Ногай районынынъ орталык поликлиникасында коронавируслы юкпалы маразына карсы ийне урдырмага антитела барын тергев уьшин «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасарлары Б.Ярлыкапов пан Х.Саитов, Коррупция ман куьресуьв соравлары бойынша администрация аькимбасынынъ коьмекшиси М.Мамутов эм район аькимбасынынъ пресс-секретари З.Аджиманбетова анализлер бергенлер.

Вакцинация этеектен алдын тийисли тергевлер юритиледи эм ден савлык яктан иркуьвлер болмаса, Covid-19 карсы ийне урылады.
«Ногай ЦРБ-да» сол кезеклерди оьтер уьшин баьри аьллер де туьзилген.
Баймагомед Ярлыкапов айтканлай, оьзине прививка эттирмеге деген ойга ол коьпте келген. «Биз тек оьзимиздинъ тувыл, ювыкларымыздынъ, кардаш-тувган- ларымыздынъ, бизим тоьгерегимиздеги баьри аьдемлердинъ ден савлыгынынъ акында каьр шекпеге керекпиз. Баьри де шайыт болдылар, коронавируслы юкпалы маразын кайдай авыр аьлде авырыганлар аткаратаганына», – деди район аькимбасынынъ орынбасары.
Эске саламыз, вакцинация оьз эрки мен этилинеди. Оьзинъиздинъ эм ювыкларынъыздынъ ден савлыгын сакланъыз.