Оьктемлик тувдырганлар сырасыннан

Элимиздинъ туьрли ерлеринде, солай ок бас каласы Москвада, сырт яктагы калаларында бизим коьп ердеслеримиз куллык этедилер. Биз ердеслеримиздинъ эткен аьрекети мен, яшавы ман кызыксынамыз эм олардынъ уьстинликлери акында эситкенде суьйинемиз. Шоьлимизден узак ерлерде олардынъ ийги исининъ белгиленуьви бизди, боьтен де куьшли оьктемситеди.

Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авылында тувып-оьскен Алтынай Янгишиева бу куьнлерде Москва областининъ Ленинши кала округынынъ Лопатино авылында куллык этеди. Ол Дагестан педагогикалык патшалык университетинде окыган. Ис аьрекетин Калинин авылындагы мектебте алгебра эм физика сабагынынъ окытувшысы болып баслаган, сонъ А.Джанибеков атындагы мектебте куллык эткен. Сол йыллар ишинде Алтынай Замирхановна туьрли конкурсларда катнаскан, айтпага, «Йыл окытувшысы», «Энъ де ийги класс етекшиси». Махачкалада озгарылган роботехника выставкасында онынъ окувшысы да ортакшылык эткен.
Лотапино авылынынъ мектебинде алгебра эм физика сабакларынынъ окытувшысы болып, Алтынай Янгишиева экинши йыл аьрекетлейди. Ога дейим ол сол авылдагы 9-ншы номерли «Солнышко» балалар бавында тербиялавшыдынъ исин юриткен. Алтынай Замирхановна мектебке ислемеге келген биринши йыл ок, 10-ншы классынынъ класс етекшиси болады. Окув-тербиялав иси бойынша мектеб етекшисининъ орынбасары Юлия Чупак бизим ердесимиздинъ исине, балалар ман катнасына йогары белги берген: «Алтынай Замирхановнады балалар бек суьедилер, ога тувган-кардашы кимик ымтыладылар. Ол оьзининъ окувшыларынынъ сыйы эм суьйими мен пайдаланады. Оннан оьзгелей, бизим окув учреждениемизде Алтынай Янгишиева Савлайроссиялык тергев (ВПР) эм регионаллык-тергев ислерин (РДР) озгарув эм уйгынлав уьшин яваплы. Бу онынъ йогары яваплылыгын коьрсетеди эм кеспи усталыгына бизим сенуьвимизди шайытлайды».
Ногай шоьлден узак ерде Алтынай Замирхановна оьзин сулыплы, кайратлы куллыкшы этип коьрсетип келеди. Ол «Келеектегидинъ окытувшысы» деген конкурсында катнаскан. Онынъ ийги иси Москва областининъ Ленинши кала округынынъ билимлендируьв управлениесининъ Сый грамоталары ман белгиленген.
Москва областинде «Социаллык ипотека» деген губернаторлык программасы бойынша, тийисли окытувшыларга турак уьй алар уьшин, субсидия берилуьви ийги аьдетке кирген. Алтынай Янгишиевага да ийги иси уьшин белгиленген субсидия тапшырылган. Янъыларда сол сертификат пан ол янъы уьйге де кирди. Янъы мекан тек бир кишкей заман артта мырат болган болса, эндиги сол мырат толды. Сонынъ уьшин Алтынай Янгишиева мектеб етекшиси Инга Фархатовага уьйкен савболсынын билдиреди. Алтынай Янгишиевага областьтеги социаллык программада катнаспага маслагатты ол берген. Коронавируслы инфекциялы маразынынъ пандемиясы ман байланыста аьризе беруьвининъ заманы кыскартылганда, мектеб етекшиси бизим ердесимизге баслаган исин ызына дейим еткермеге ярдам эткен. Алтынай Замирхановна ярдам этпеге колын созган етекшисин анасыннан сонъ экинши аьдем деп санайды. Бу ислер Алтынай Янгишиевадынъ тек балалар ман тувыл, оьзининъ ис йолдаслары ман да ийги катнаслар туьзгенин коьрсетеди.
Алтынай Замирхановна эки баласын оьстиреди, бу куьнлерде увылы Шамиль – тогызыншы, кызы Суюмбике биринши классларда окыйдылар. Эки аьвлети эм анасы Алтынайдынъ тиреви эм куьези боладылар.
Н.Кожаева.
Суьвретте: А.Янгишиева сертификат тапшырылув шагында.