Оьмирлерге асабалык

Чернобыль деген кишкей каладынъ аты савлай дуныяда 35 йылдан бери аьдемликтинъ тарихинде энъ де уллы техногенли баьле-каза ман байланысып келеди. 1986-ншы йылдынъ коькек айынынъ 25-нши кешесиннен 26-ншы куьнине болган Чернобыль АЭС- дагы атылувы миллионлаган аьдемлердинъ бактысын туьрлендирди, тамыры ман юлкып алды демеге де болады. Онынъ зарары айлак куьшли болар эди, эгер Чернобыль АЭС-да болган баьле-казадынъ калдыкларын тайдырувынынъ катнасувшыларынынъ йигитлиги болмаган болса. Олар оьзлерининъ яшавын эм савлыгын аямай, радиациядынъ яйылувын токтатув уьстинде ислегенлер. Совет Союзыннан сонда 600 мынъ аьдем катнаскан. Савлай элимиздинъ яслары ман бирге Ногай районыннан да йигитлер кеткенлер. Олардынъ сырасында Вазерхан Язувович Сапарчаев те (яткан ери еннетли болсын) барган.

Янъыларда Эрклик орденининъ кавалери Вазерхан Сапарчаевке ол яшаган орамда мемориаллык такта ашылды. Онынъ ашылувына Ногай районы бойынша Чернобыльшылар союзынынъ боьлик етекшиси Руслан Кунтувганов коьп куьш салды. Эстеликли шарага бу куьн «Ногайский район» МР администрациясынынъ куллыкшылары, Нариман авыл яшавшылары, окытувшылар эм окувшылар йыйылдылар. Шарады Нариман авыл мектебининъ 10-ншы классынынъ окувшылары (окытувшысы Насипхан Джумаева) ашып, юриттилер. Олар ЧАЭС-да болган казадынъ авырлыгын эм онынъ калдыкларын тайдырувында катнасканлардынъ йигитлиги акында хабарладылар. Биринши соьз «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкаповка берилди. Ол 35 йыл артта ердеслеримиздинъ эткен йигитликлерин яслар дайым эсинде сакласынлар эм олардан коьрим алсынлар деген ойын айтты. Ясларга сондай шакырувлар Ногай район Ямагат палатасынынъ председатели Эльмурза Саитов, «сельсовет Коктюбинский» СП МО аькимбасы Замир Суюндиков эттилер. Вазерхан Сапарчаевтинъ акында онынъ досы Боранали Азимов, Согыс эм ис ветеранлар советининъ председатели Акманбет Сангишиев хабарладылар. Руслан Кунтувганов мемориаллык такта ашылувы уьшин куьш салган чернобыльшыларга, солай ок мунда йыйылганларга савболсынын айтты.
Мемориаллык тактады Руслан Кунтувганов эм Вазерхан Сапарчаетинъ йиени Наиль аштылар.
Вазерхан Сапарчаевтинъ тул хатыны Иршат Эсеновна бу тактадынъ ашылувына куьш салган чернобыльшыларга эм олардынъ етекшисине, солай ок мектеб куллыкшыларына, коьтергишлегенлери уьшин, оьз разылыгын билдирди.
Коьп йыллар оьтерлер, ама Чернобыльдагы атомлы электростанциясындагы болган баьле бизим эсимизде эм юрегимизде калар. Бу авыр казадынъ эм онынъ калдыкларын тайдырувда катнаскан ердеслеримиздинъ эткен йигитликлери акында мутпага ыхтыярымыз йок.
Н.Кожаева.
Суьвретте: мемориаллык тактадынъ касында.