Оьмирлерге калган баьтирлик

Чернобыль атом электростанциясында авария болды деген коркынышлы хабар 1986-ншы йылдынъ коькек айынынъ 26-ншы куьнинде савлай дуныяды айланды. Бир кишкей кесек заманнынъ ишинде Чернобыль деген каладынъ аты баьрисине де белгили болды. Чернобыль атом электростанциясында болган баьле-каза калдыкларын тайдырув исинде 700-ге ювык аьдемлер катнасканлар. Оьз куьшин, бир-бир заманларда яшавын кавыфлыкты тайдырув уьшин туьрли кеспили аьдемлер бергенлер.

Буьгуьнлерде савлай элимиз Чернобыль еринде авария болганлы 35 йыл кеткенин белгиледи. Ногай районынынъ орталыгында Терекли-Мектеб авылында бу куьнге багысланган митинг оьтти. Шарада район администрациясынынъ ваькиллери, район учреждениелерининъ куллыкшылары, мектеб окытувшылары эм окувшылары, чернобыльшилердинъ аьеллерининъ агзалары катнастылар.
Йыйылганлар алдында «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Б.Ярлыкапов, Ногай районынынъ Ямагат палатасынынъ председатели Э.Саитов, «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы З.Аджибайрамов, УСЗН директорынынъ куллыгын юритуьвши М.Бальгишиева, чернобыльши Р.Дильманбетов шыгып соьйледилер. Русланбий Дильманбетовтынъ унык кызы Аиша баьри чернобыльшилерге багыслап, ятлав окыды. КПРФ Ногай РК уьшинши секретари О.Мемеков баьрисин де мерекели куьн мен кутлап, чернобыльши Магомет Мунгишиевке ДАССР-дынъ юзйыллыгына этилген мерекели медаль тапшырды.
Митингти юриткен Ногай районы бойынша Чернобыльшилер союзынынъ председатели Руслан Кунтувганов баьрисине де оларга сый этип, бу куьнди белгилеп келгенлери уьшин разылык билдирди. Митинг чернобыльшилердинъ эстелигине гуьл байламлар салувы ман тамамланды.
Г.Бекмуратова.
Суьвретте: митинг барысында.