Оьмирлерге калды ийги аты

Уьстимиздеги йылдынъ июль айынынъ 11-нши куьни Ногай район тарихине бир белги мен кирди. Сол куьн Украина еринде озатаган согыс спецоперациясында катнасып, Элдинъ кызыксынувларын саклар уьшин яс янын берген ердесимиз Алибек Динибек увылы Шамшудиновка Йигитлик Орденин (оьлгеннен сонъ) тапшырув ман белгиленди.

Йигитлик Ордени–Россия Федерациясынынъ ямагат тынышлыгын саклавга себеплик эткен, туьрли кыянатлыклардынъ алдын шалган, аьдемлерди кыйынлыклардан куткарган йигерли аьдемлерге берилетаган савга-белгиси.
Оькинишке, сондай сыйлы белгиди Ногай районынынъ аькимбасынынъ колыннан баьтиримиз Алибектинъ атасы Динибек пен анасы Авархан Шамшудиновлар алдылар.
–Алибек –бек йигерли йигит. Аьдем яшайды ер юзинде аты айтылган шаклы. Алибектинъ аты болса, халкы арасында ийги данък болып калды. Биз онынъ яшав оьмирин, кыска болган болса да, мысал этип салып, бир неше несилди тербиялаякпыз. Оьзек те, йойым деген ата-анага авыр зат, боьтен де, оьзинънен тувган балады коьрге салув енъил тувыл. Сизге, сыйлы Динибек пен Авархан–ден савлык эм шыдамлык, калган балаларынъыздынъ наьсибин, куьезин коьрип, коьп йыллар яшанъыз,– деген йоравларын Джамалутдин Эсиргепов айтып кетти.


Оннан сонъ, Йигитлик Орденин тапшырувга багысланган шарада конак болган Ногай, Тарумов районлары бойынша военный комиссары Александр Мельников йыйылганлар алдында сол савгадынъ тапшырылув аьризесин окып, сога акшалык компенсация берилетаганы акында да билдирди эм сондай йигит увылды тербиялаган ата-анага ийги йоравларын айтты.
Сол оьзгерисли шарада ортакшылык эткен Ногай районы бойынша Хатын-кызлар, Ясуьйкенлер, Уллы Аталык согысынынъ ветеранлары эм ыхтыяр саклавшы органлар Советлерининъ етекшилери, Ямагат организация председатели ортакшылык эттилер, аьр бириси оьз соьзлерин де айтып, сондай йигит пен халкымыз оьктем экенин билдирип кеттилер.
Йолыгыстынъ барысында Алибек Шамшудиновтынъ касиети акында, ол кайдай аьдем болганы акында Бораншы авыл мектебинде окыткан окытувшысы, класс етекшиси Фазиль Боршакаев хабарлады.
Ногайымызда ийги соьзлер аз тувыл, аьр бирисининъ туьп маьнеси де бар.
Солардынъ бириси – «Ийги аьдем оьлсе, ат калар, яман аьдем оьлсе, тат калар» дегенин келтиргим келеди. Элбетте, йигитлик пен байланыслы айтувларды да келтирмеге болаяк эди, ама аьли юрегиме мен йогарыда келтиргени ювык болып туры.
Яшавдан кешип кетуьв де кайдай да болады, биревлер коьрге киргенлей ок мутыладылар, баскалар кесек заманга аьдемлердинъ эслеринде болады, Алибектей йигитлердинъ аты оьмирлерге тек аьдемлер эслеринде тувыл, тарихке кирип калады.
Йигит Алибектинъ аты оьмирлерге Эл арасында яшаяк.

Галима Курганова, РФ Журналистлер Союзынынъ агзасы.
Суьвретте: Йигитлик Ордени тапшырылады.