Оьмир бойы билим тармагында ислеген

Аьр бир аьдем яшав оьмири бойынша бир бакты ман савгаланады. Аьдем оьмирин аспандагы юлдыз бан да тенълестирмеге болады. Бар аьдемлер оьзлери юлдызлар ман тенълес, олар оьзлерининъ ярыгын тоьгеректегилерине савгалап, оьз нурларын сепкендей, яшавды ийгилендирип келедилер.
Бизим уьйкен болмаган авылымызда сондай аьдемлердинъ бириси Аминат Солтанахмет кызы Аджекова болады.

Ол Ногай районымыздынъ Эдиге авылында тувып-оьскен. Балалыгы, яслыгы оьз тенълериндикиннен баскаланмайды, Аминат-абай да, мектебтинъ сол йылларда 8-нши классын окып битиргеннен сонъ, Буйнакск каласындагы педагогикалык окув ошагына окымага туьседи эм сонда окытувшы кесписин де байырлайды. Соннан бери ол оьзининъ ис аьрекетин бардырган шаклы, балалар ман бирге болып, оларды тербиялавга оьз яшавын багыслап келди.

Ис аьрекетин Ленинаул авылында баслаган эди. Сонда оьзининъ ян косагы ман да танысып, Аджековлардынъ татым аьелин курдылар. Аьелде доьрт балады тербияланып-оьстилер, ама арада бир бакты кайгылы куьнлерди де буйыратаганы бир инсанга да ясыртын тувыл. Тек соны коьтермеге де Алла Таала оьзи куьш те береди. Аминат Солтанахмет кызы Аджекова эри Кошманбеттен эртеректен калды.

Оьзи сол куьнлерди эсине алса, коьнъилин куьнъирт басады, кайдай кыйын эди ога сол куьнлерде, калган доьрт аьвлетти де аягына салмага керек эди.

Буьгуьнлерде ол, оьз аьвлетлерининъ етимислерине суьйинип, уныкларына куьезленип яшайды. Олар да Аминат-абайды йылувлыкка орап турадылар.
Аминат Солтанахмет кызы Аджекова 40 йыл узагында билим тармагында ислей келип, увыллары Мухтарбийге, Сафарбийге, кызлары Софьяга эм Зульфияга тийисли кеспилерди бермеге шалысты. Буьгуьнлерде олардынъ аьр бириси, яшавында оьз орынын тавып, ис аьрекетин элининъ пайдасы уьшин бардырадылар. Олар анасынынъ кыйынын аклады деп айтпага боламыз.

Мутпайдылар билимли, оьз кесписин суьйип бардырган окытувшысын ол окыткан окувшылары да. Аьдетке кирген, мектеб окытувшылары ман йолыгыслар йыл са- йын озгарыладылар. Сол аьдеттен таймай, Калинин авыл мектебининъ окувшылары да оьз балалыгы ман, яслыгы ман, окытувшылары ман йолыгыска йыйыладылар. Сол куьн Аминат Солтанахмет кызынынъ окувшылары оны курсап алып, берген билими уьшин, мынъ кере разылыкларын билдиредилер. Окытувшы дайым оьзи окыткан балалардынъ эслеринде оьзининъ сусы ман, айлак юмсак болмаган касиети мен эсинде калса да, ол балалыгында энъ де ювык аьдеминъ болып калады. Сыйлайдылар Аминат Аджековады оьзининъ ис йолдаслары да. Аьли ол тийисли тыншаювда болса да, Калинин авыл мектебинде тез-тез конак болады. Ис йолдасымыз Аминат Солтанахмет кызы Аджекова оьзининъ мерекесин белгиледи. Биз оны ис коллективимиз атыннан тувган куьни мен кутлаймыз.

Г.Янгазиева,
Калинин авыл мектебининъ окытувшысы.
Суьвретте: А.Аджекова.