Оьнерли саьбийлердинъ уьстинлиги

Балалар оьнерлерин коьрсетип, етимислерге етиссе, сол зат ата-аналарга уьйкен куьез болады. Сондай бийиклик-лерге Терекли-Мектебте аьрекетлейтаган С.Батыров атындагы саниятлар мектебининъ тербияланувшылары етиседилер.

Бу айдынъ басында Казахстан элинде Нур-Султан каласынынъ маданият управлениесининъ коьтергишлеви мен уйгынланган халклар ара туьрли жанрлы «Astana Grand-Prix» онлайн-конкурсы озгарылды. Саниятлар мектебининъ тербияланувшылары бу конкурста катнастылар эм 1-2-нши дережели дипломантлары эм лауреатлары болдылар.

   
Фортепиано боьлигининъ 6-ншы классынынъ окувшысы (окытувшысы – А.Аджиева) Фатима Штар Гран-при иеси болды, солай ок бу окытувшыдынъ баска тербияланувшысы – 3-нши классынынъ окувшысы Фатима Алыпкачева конкурста биринши орынды алды.
«Домбыра» боьлиги бойынша окытувшы Р.Махмудовадынъ тербияланувшысы Заур Батыров «Йылкы саз» ногай халк куьйин ойнап, биринши орынга тийисли болды, Ибрагим Аджибекберов домбырада «Тоьре сазын» шалып, экинши орынды алды. Биринши орынды «вокал» кесписи бойынша Альфия Аджибатырова алды (окытувшысы К.Аджимуратова), ол «Шоьллигимнинъ тавысы» деген йырды йырлады.


Солай ок конкурста мектебтинъ театраллык боьлигининъ окувшылары катнасып, биринши орынды алдылар. Олар «Ногай ойынлар» эм «Ногай аьдетлер» коьрсетуьвлерин эттилер. Ногай ойынларын Малика Курганова, Мадина Курганова, Карим Куруптурсунов, Хадиджа Максутова, Хадиджа Османова, Аиша Шангереева, Карина Юмартова, Сабина Эсенгельдиева коьрсеттилер. Ногай аьдетлерин Айгуль Абдулкеримова, Арина Аджимуллаева, Кумис Байманбетова, Азиза Ваисова, Диана Кульчимаева, Азиза Бекмуратова, Алима Лукманова, Айганат Байгараева, Аиша Шориева коьрсеттилер. Коьплеген йыллардан бери театраллык боьликти талаплы окытувшы Марина Курганова юритеди.
Разылык хатларга саниятлар мектебтинъ окытувшылары тийисли болдылар. Халклар ара «Astana Stars» фестиваль уйгынлавшылары балаларды аьзирлеген окытувшыларга разылык билдирдилер.
Бу енъуьв баьримизге де уьйкен куьез эм оьктемлик болады. Келеекте С.Батыров атындагы саниятлар мектебининъ окытувшыларына эм тербияланувшыларына уьйкен етимислер сагынаман.
Г.нурлубаева.
Суьвретлерде: конкурс енъуьвшилери.