Оьнер исине оьрмет этилинген

Янъыларда Дагестан Республикасынынъ маданият министри Зарема Бутаева Патшалык ногай драма театрынынъ артисти Мурат Аджимуллаевке шатлыклы аьлде Сый грамотасын тапшырган.

Театр бизим дуныямызды янъы яркын бояклары ман байытады, яшавга аьлемет аьруьвлик киргистеди, аьдемлерде эстетикалык сезимлерди тербиялайды. Бирер ис кеспилер аьдемнен тек аьруьв кепте куллык этуьвди эм таза намысты талаплайтаган болса, театрда соны суьймей ислемеге кыйынлы.
Сахна куллыгы санияттынъ энъ баслапкы эски кеплерининъ бириси болса да, аьлиги яслардынъ сога суьйимлиги, алаллыгы, янъы кепте ойлавы эм ойнавы аркасы ман халк арасында эндиги де сакланып эм дайым ясарып келеди. Патшалык ногай драма театрынынъ сондай яс артистлерининъ бириси – Мурат Аджимуллаев. Ол Дагестан патшалык университетининъ маданият факультетининъ актер боьлигин окып кутарып, аьлиги заманда ногай театрында ислейди. Мурат мунда коьп сахна куллыкларынынъ аьр бирисинде де коьнъилли кепте катнасады. Республикадынъ маданият министерствосыннан берилген Сый грамота онынъ оьнер аьрекетине этилинген сый эм оьрмет.
Муратты сондай йогары уьстинлиги мен кутлаймыз, ога берк ден савлыкты эм янъы яратувшылык табынышларды йораймыз.
Суьвретте: Мурат Аджимуллаев савгалав аьсеринде.