Оьрленуьвлер оьр барса

Юмадынъ басланувы ман аьдет бойынша озгарылатаган йыйын болып озды. Оны «Ногайский ра- йон» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков ашты эм юритти. Ол соьзининъ басында ДР Аькимбасынынъ кесек заманга куллыгын юритуьвши Сергей Меликов пен янъыларда болган йолыгысы, сонда коьтерилген соравлар акында хабарлап кетти. «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы бу йолыгыста районымыздынъ экономикасын коьтеруьв ниет пен яшавга шыгарылмага керек проектлер акында да соьз коьтерилгенин айтты. Сол проектлердинъ яшавга шыгарылувы бизим районымызга бек онъайлы болаягы да белгиленди.

Оннан баскалай, Мухтарбий Кошманбет увылы Аджеков билимлендируьв тармагынынъ ийги куллыкшыларына патшалык савгалар тапшырды. Бу куьн Мухтарбий Аджековтынъ колыннан «Россия Федерациясынынъ ярык- ландырув эм тербиялав бойынша сыйлы куллыкшысы» деген коькирек белгиси мен Карагас авыл орта мектебининъ етекшисининъ орынбасары М.Кидирниязова, А-Х.Джанибеков атындагы мектебининъ окытувшысы А.Койбаков, Терекли-Мектеб авылынынъ «Юлдыз» балалар бавынынъ тербиялавшысы А.Лукманова, Кадрия атындагы мектебининъ окытувшысы М. Менлигулова, Куьнбатар авылынынъ орта мектебининъ окытувшысы К.Янполова эм Россия Федерациясынынъ ярык- ландырув министерствосынынъ Сый грамотасын Нариман авыл орта мектебининъ окытувшысы С.Кувандыкова эм Карагас авыл орта мектебининъ окытувшысы Г.Мансурова, «Дагестан Респуб- ликасынынъ билимлендируьвининъ отличниги» деген коькирек белгисин Ленинаул орта мектебининъ окытувшысы С.Казгереева алдылар.
Бу ийги борыш толтырылганнан сонъ, йыйын алдында салынган соравлар коьтерилдилер: Ногай районы бойынша налоглар тоьленуьв аьллер, янъы коронавируслы маразга карсы вакцинация калай юреди эм Махачкала каласында С.Батыров эм А.Кумратовадынъ мерекелерине багысланган шаралардынъ оьтуьви акында.
Аьр бир сорав уьшин яваплы аьдем соьйлеп, йыйылганларга толы анълатув этилинди. Биринши сорав бойынша Кизляр каласындагы Дагестан Республикасы бойынша 15-нши номерли Россия ФНС МРИ етекшисининъ орынбасары Магомед Алиевич Гаджимагомедов шыгып соьйледи. Ол бу куьнлерде Ногай районы бойынша налоглар бойынша не шаклы борышлар барын эм коьлик налогы тийисли аьлде тоьленмейтаганын айтты. Сол налогтынъ тоьленуьвининъ бизим районымызга уьйкен келим болатаганын эм солар толысынша йоллар болып кайтатаганын да айтып кетти.
Ногай районы бойынша коронавируслы маразга карсы вакцинация калай юретаганы, бу куьнлерде мараздынъ кайтып янъырувы акында Ногай орталык больницасынынъ етекшиси Фаризат Янибек кызы Межитова айтып кетти.
Ногай халкымыздынъ оьнерли аьдемлерининъ мерекелерине багысланып озгарылган шаралардынъ оьтуьви акында Ногай район орталык китапханасынынъ етекшиси Сабират Казгерей кызы Абубекерова айтты. Ол, бу шаралардынъ йогары дережеде уйгынланганын белгилеп, Сраждин Батыровтынъ суьвретлерин янъыртув уьшин Ногай район бюджетиннен шыгарылган карыж уьшин разылыгын билдирди. Болса да, аьли де коьп болмаса да, оьнерли суьв- ретшимиздинъ ярастырылмага керек асарлары барын айтты, солар да соьйтип, эскирген аьлде калмаса экен деген ойын билдирди. Сол маьселе де шешилмей калмаягын «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы билдирди.
Г.Сагиндикова.
Суьвретте: «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы М.Аджеков Карагас авыл орта мектебининъ окытувшысы Г.Мансуровады савгалайды.