Оьрметли Владимир Абдуалиевич!

Ногай район яшавшылары эм оьзимнинъ атымнан Сизге регионымыздынъ социал-экономикалык оьрленуьви уьшин эткен намыслы куллыгынъыз эм ис косымынъыз уьшин ак ниеттен уьйкен разылыгымды билдиремен.

Сизинъ етекшилик эткен заманынъызда Дагестан аьрекетли кепте оьрленетаган, оьзининъ ийги оьмирлик аьдетлерин саклайтаган эм республикадынъ бай маданиятын оьстиретаган статусы ман беркиген. Сол йылларда бизим районымыздынъ яшавшылары уьшин бек маьнели социаллык объектлерине федераллык эм республикалык бюджетлериннен хыйлы карыжлар келип туьскенлер. Ногай районы баьри де программаларда катнасады. Солардынъ аркасы ман мектеблер, балалар бавлары, йоллар ярастырылган, парклар коьрклендирилген, балалар майданлары, стадионлар ашылган, Ногай районынынъ кумлак ерлерин сувгарув эм соларга сув еткеруьв уьшин мелиорация бойынша татавыллардынъ сув йиберуьв болымлыгы толыстырылган, эки авылларга газ еткерилген, авыл хозяйство министерствосы ягыннан предпринимательлерге грантлар эм субсидиялар бериледи эм тагы да коьп ярдамлар этилинеди.
Дагестаннынъ ызгы йылларда етискен уьстинликлери – ол аьдемлердинъ яшав сапатын коьтеруьв, миллетлер ара эм дин конфессиялар ара парахатлыкты саклавга каратылган Сизинъ профессионаллык эм хайырлы куллыгынъыздынъ сырагысы экенин биз бек аьруьв анълаймыз.
Сизге, сыйлы Владимир Абдуалиевич, Россия Федерациясынынъ Президентининъ маслагатшысы ис орынында берк ден савлыкты эм уьстинликлерди йораймыз!
М.Аджеков,
«Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы.