Оьспирлерге онъайлы окув шартлары

Кайсы оьмирде де эл арасында акылбалык, юмарт, каьмбил, яшав сулыбы ман шыныккан инсанлар болган. Олар халкты йыйып, бир мыратка онълап, оьмирлер бойы маслагатларын берип келгенлер, яс-явкады сабырлыкка, шыдамлыкка, татымлыкка уьйреткенлер.
Аьдем ырувын асыллав, тербиялав борышы ман байланыслы соравлар аьли оькиметтинъ эс каратувы астында эм онынъ куватлы ярдамы ман уйгынланады. Бу исти толтырувда мектеблер, балалар бавлары оьрметли орынды тутадылар.

Буьгуьнги меним соьзим – районымыздынъ Эдиге авылынынъ орта мектеби акында. Оны 2011-нши йылдан алып авылымыздынъ сыйлы кыскаяклыларынынъ бириси – Емисхан Дуьйсенбиевна Акимова етекшилейди.
Яныма ювык ерли мектебимиздинъ окув аьрекети, мунда туьзилген онъайлыклар, юритилетаган туьрли шаралар ман кызыксынып, онынъ етекшиси мен хабарлайман. Суьйикли ис аьрекетине коьмилип кыйын салатаган кыскаяклы оьзи етекшилейтаган мектеб, ис йолдаслары эм мунда билим эм тербия алатаган балалар акында юрек оьктемлиги мен хабарлайды.
– Мектебимиз окув аьрекетин заман талаплавларына келисли юритуьв, билим сапатын арттырув, окув сабакларын юритуьвге онъайлы аьллер туьзуьв уьстинде ислейди, сога коьре мектебимиз туьрли миллет проектлеринде катнасып келеятыр. Проектлердинъ яшавга шыгарылувы ман байланыслы шыктажлар, оьзек те, оькимет ягыннан канагатланады, аз болса да. районнынъ да коьмеги тиеди. 2021-нши йылда мектеб каралдысын ярастырдык, ишки тамларын, асханады коьрклендирдик, аьр класс боьлмесинде электротеллерди авыстырдык. 2022-нши йылда «Центр точки роста» проекти бойынша бизге химия-биология эм физика окув сабаклар кабинетлерин курув-кеплевге эп болды, мектебке уьш ноутбук туьсти. Бу яхшылыклар язлык наьвметтей буьрлерин бердилер. Окувшылардынъ окув сабаклары ман кызыксынувы, аьр бир дериске аьзирлик коьруьви сезимли коьтерилди. Окытувшылар, яшавымызга кирген янъы технологиялар ман аркаланып, балаларга билим беруьв аьрекетинде туьрли йосыкларга таянып, ашык дерислер, мастер-класс окув амалламалары ман пайдаланадылар, окувшылардынъ анъ-акыл байлыгын кенъейтуьв мыратта туьрли иштеликли шаралар озгарадылар. Бу шараларда конак эсабында окувшыларымыздынъ ата-аналары да ортакшылык этедилер. Айтпага, янъыларда мектебимизде орыс тил бойынша юмалык озгарылды. Оны сулыплы окытувшыларымыз Гуьлжанат Алыпкашевна Нугманова эм Зульфира Алавдиновна Болатова уйгынлап озгардылар. Бизим оьспирлер регионымыз, элимиз бойынша озгарылатаган туьрли ярысларда, конкурсларда, спорт шараларында белсенлик пен катнасадылар, кайбиревлеринде енъуьвши орынларды да бийлеп кайтадылар. Аьр дуьйсемби куьн, байрак коьтерип, гимн йырлап, линейка озгарамыз. Сонъ класс етекшилери «Разговор о важном» деген тема бойынша класс саьатлерин озгарадылар. Бу амалламалар оьспирлердинъ анъ-байлык дуныясын, Тувган ерине, Элине, Аталыгына суьйимлик, алаллык сезимлерин, иске белсенлик пен, яваплылык пан каравды эм сондай баска ийги касиет белгилерин кеплейди деп сеним этемиз, – дейди ян тоьри бийленген ийги коьнъиллиги мен мектеб етекшиси Емисхан Акимова.
– Мектебтинъ аьрекетин армаганда да соьйтип уьстинликли юритуьвге оравлык этетаган не маьселе бар? – деген соравыма кыскаяклы, коьнъиллиги бирденнен тоьменлеп, юрек оькиниши мен: «Мектебимизге аьли де яхшылыклар этпеге мырадым бар, тек урыналмайман. Йылдан-йылга окувшылар саны азая береди, неге десе куллыксызлыктан яс аьеллерге алыс якларга кетпеге туьседи, айырым класс комплектлер туьп аягыннан кемип бараятыр, мундай аьлде арасувлыкка каламан, – дейди Емисхан Дуьйсенбиевна Акимова.
Алибий капланов.
(Эдиге авылы)