Оьспирлер арасында оьткен ярысыннан

Ногай ясларымыз кайсы ерде болса да, оьз халкынынъ атын, данъкын коьтерип, баскаларга атын, маданиятын айттырып келеди. Соьйтип, ногай ясларымыз янъыларда да оьз атларын спорт тармагында енъуьвлери мен таныттылар.
Янъыларда Янъы Уренгой каласынынъ кенъ «Звездный» деген спорт дворецинде «Ямал – ол спорт ери» деген турнири эркин куьрес бойынша уьшинши регионлар ара турнири уйгынланып оьтти. Спорт ярысында Ханты-Мансийск автоном эм Тюмень областьлери, Ямал-Ненец автономлы округы бойынша 240 спортсменлери ортакшылык эттилер. Турнирди олимпия чемпионы, эркин куьрес бойынша эки кере дуныялык чемпионы Заурбек Сидаков ашты эм юритти. Спорт шарасы ярасыклы анъы астында миллет биюви мен ашылды.
Айтып озайык, шара «Ногай Эл» ерли ногай миллет маданият автономиясы, Тюмень области бойынша Думасынынъ эм кала администрациясынынъ депутаты Д.Плотниковтынъ демевлик этуьви бойынша озгарылды. Регионлар ара эркин куьрес бойынша спорт ярысы 23 шеккилер дережесинде эм уьш туьрли ясларындагы куьплери арасында, айтпага, 2011-2012-нши, 2013-2014-нши эм 2015-2016-ншы йылларда тувган балалар арасында уйгынланып оьтти.
Тиресуьвли эм кызувлы ярысында «Сибирские медведи» деген командасынынъ тренери Р.Керейтовтынъ етекшилиги мен 24 килограмм шеккиси мен Салим Мамбетов, 26 килограмм шеккиси мен Абдулмалик Юльманбетов, 29 килограмм шеккиси мен Каплан Казаков, 39 килограмм шеккиси мен Азамат Янбулганов, 42 килограмм шеккиси мен Сулейман Казаков, «Факел» спорт командасынынъ тренери С.Новиковтынъ етекшилиги мен 46 килограмм шеккиси мен Имран Урокчаев, «Сибирские Медведи» деген командасынынъ тренери М.Джемакуловтынъ етекшилиги мен 65 килограмм шеккиси мен Маматали Барчикаев биринши орынга тийисли этилдилер.
Турнирдинъ тамамы бойынша енъуьвшилерге савгалар эм кубоклар тапшырылдылар. Соьйтип шара кызыклы эм йогары коьнъилде оьтти.
Спорт шарасы оьткеннен сонъ, «Ногай Эл» ерли миллет маданият автономиясы ямагат организациясынынъ эм «Сибирский медведь» командасынынъ ваькиллери Тюмень область Думасынынъ эм кала администрациясынынъ депутаты Д.Плотников пан йолыгысып, ярыстынъ оьтуьви бойынша кенъестилер, келеектеги ис мыратларын да белгиледилер. Солай болып, «Ногай Эл» МННКА етекшилевининъ совети эм баска турнир уйгынлавшылары Тюмень область Думасынынъ депутаты Д.Плотниковты эм депутат коьмекшиси Р.Аббасовты регионлар ара турнирин озгарувда эткен демевлиги уьшин разылык хатлары ман белгиледилер.
Шара уйгынлавшылары турнирге эс эттируьв мырат пан келеекте озгарылаяк спорт ярысларына элимиздинъ баска регионларыннан командаларын шакырмага суьетаганы акында ойын да билдирдилер.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: шарадан коьринис.