Оьткир калем иелери

Россия Баспа куьни быйыл уллы юма куьн, 13-нши январьде, белгиленеди. Патшалыгымыздынъ тарихи, илми эм техника етисуьвлери, билимлендируьв эм келеектеги проектлер акында биз китаплерден билемиз, а баска яркын баспа шыгармалары (газеталар эм журналлар) бизим куьндегилик яшавымызга кенъ кирген. Буьгуьнде, Интернет-шыгармалар болса да, баспа шыгармалар ман кызыксынатаганлар саны кемимейди.

Белгилеп озайык, баспа тармагында куллык этетаган язувшылар, журналистлер, критиклер, типография куллыкшылары аркасы ман биз мектеб йылларында билимлер аламыз, дуныяда болган оьзгерислер эм янъылыклар ман танысамыз, оьз ягымыздан дурыслыкты яклаймыз. Ким болса сол баспа тармагында кыйын салып болмайды. Мунда куллык этуьвге ийги билимлик, оьз ойларын дурыс кеплев, соьз устасы болув керек. Кеспи енъиллерден тувыл, ама сыйлылар ишинде, эм патшалык байрамлар санына Россия Баспа куьни официаллык аьлде киргистилгени босына тувыл экени баьрисине де анъламлы.
Бу байрам куьни «Ведомости» официаллык баспа органынынъ биринши номери шыгарылган куьнге келисли токтастырылган. Сол куьннен алып китап баспалав эм периодика тармагы авыр эм данъклы йолын оьтти. 20-ншы оьмирдинъ басына Россияда китаплер эм баска баспа шыгармаларды ер юзине эндируьв уьстинде аьрекет этетаган уьш мынънан артык организациялар бар эди.
Айырым белгилейдилер Уллы Аталык согысы йылларында халкымыздынъ йигитлиги акында язган журналистлерди эм язувшыларды. Сол заманда типографиялар миллионлап листовкалар шыгарганлар, газеталар эм журналлар шыгарувын да бир кыйынлык та токтатып болмаган.
Буьгуьнде дуныя юзине эндирилетаган баспа шыгармалар саны коьп кереге оьскен. Яшавымызга янъы технологиялар кенъ киргени баспа тармагында аьрекет этетаган кеспи иелерининъ сыйын арттырдылар, журналистика тармагында атларын айттырган аьдемлер саны да оьсти.
Буьгуьнде Россия элимиз бойынша дуныя юзин коьретаган баспа шыгармалар саны оьспесе, кемимейди, бизим алдымызда бу яктан алдыда – тек Китай эм Индия. Китап эм журналлар окыйтаган аьдемлер саны 20 миллионнан артады, бу баспа шыгармалар ман кызыксынып, оларды сатып алатаганлар да аз тувыл. Сонынъ уьшин де Россия Баспа куьни кенъ, оькимет дережесинде белгиленеди.
90 йыллар узагында ногай тилинде шыгарылатаган «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ куллыкшыларына да Россия Баспа куьни – сыйлы байрам эсабында. Дагестан Республикасынынъ информация эм баспа тармагынынъ кесеги болып, ол элимиз бойынша эм онынъ тысында да ногай халкынынъ сыйын арттырувга, ана тилимизди саклавга эм армаган оьрлендируьвге, халклар ара дослыкты эм макулласувды беркитуьвге уьлисин косады. Белгилев керек, онынъ аьрекети аркасында Тарумов, Бабаюрт, Кизляр районлар, Москва, Астрахань, Ставрополье, Карашай-Шеркеш, Шешен эм баска ерлерде яшайтаган ногайлар ман тар байланыс тутылады.