Парахат болмага эрте тувыл ма экен?

Саклык тутайык_____________

Быйыл да куьнге куьн, айга ай косып, кетип барады. Кайтип йылдынъ яртысы кеткенин де сезбей калдык. «Коронавирус» атлы баьле-каза яшавымызды онъка-тонъкасыннан айландырды.

Аста-аста савлай дуныя карантиннен шыгып турады. Аьр бир элде, аьр бир калада, аьр бир авылда туьрлише туьзиледи аьллер, сол аьллерге коьре, карантиннен шыгув да регионга коьре, оьзинше оьтеди. Дагестан тыювларды тайдырувдынъ экинши кезегине толысынша шыккан эм уьшиншиге шыкпага ниетленип туры деген билдируьвди Дагестан Республикасынынъ аькимбасы Владимир Васильев Оперативли штабынынъ кезекли кенъесинде айтып эситтирди. Онынъ айтувына коьре, ашык верандалары ман кафелер эм ресторанлар, межигитлер, туькенлер ислеп басламага боладылар. Республика басшысы 5 спортзалларды ашпага амал бар экенин белгиледи, неге десе спортсменлер ярысларга аьзирлик коьрмеге керек. Владимир Васильев балалар бавлардынъ ашылувынынъ соравларын шешпеге деп тапшырды, аьлиги заманда тек эки мектебке дейимги учреждениелер аьризе бергенлер.

Аллага шуькир, кыйынлы заманлар кетти деп ойлаймыз, болса да аьли де тынышланмага эрте, мараз йок деп айтып болмаймыз. Ногай район орталык больницасынынъ бас врачынынъ орынбасары Зафира Эсманбет кызы Куруптурсуновадынъ айтувына коьре, район бойынша аьллер аьли де енъил болмайды, коронавируслы инфекция ман авырыйтаганлардынъ саны тоьменленеди, коьбисинше пневмония ман авырып туьседилер больницага. Аьлиги заманда больницада 42 авырувлылар бар, олардынъ ишинде 13 – коронавируслы инфекция ман, 29 – пневмония ман авырыйдылар.

Район бойынша тойлар басланды, биревлер – азбарда, баскалар Ставрополь крайынынъ Абрам-Тоьбе авылында банкет залында занъыратып, яхшылыкты ойнайдылар. Ярамайды дегенди биз, оькинишке, анъламаймыз. Мен ойлайман, аьли де кавыфлык тайган йок, авырыйтаганлар бар. Бизим халк, юмсак айтканда, бир кужыр. «Манъка» тойлар да этедилер азбарда, сонъ кутыртып, статуска, Инстаграмга, баьри социаллык тармакларга саладылар суьвретлерин. Биз оьзимизди де, балаларымызды да аямаймыз. Тек янъыларда Интернетте коьплеген саьбийлерди йыйнап, баладынъ «тысав кесуьв» тойын коьрдим. Кашан да, бала биринши абытын алганы уьйкен суьйиниш болады кайбиримизге, ама мундай заманда сондай, кишкей болса да, яхшылыкларды токтатув керек кесек заманга. Ногайым айтканлай, «яхшылыктынъ кеши йок».

Аьли де уьйкен банкет заллар ашылганы йок, тойларды аз аьдемлер мен этинъиз деп талаплайдылар йогарыдан. Мен ойлайман, тойларды аз аьдем мен этуьв кыйынлы, 50 аьдем йыйылган ерде юзге де, эки юзге де етеди. Яхшылыкты, яманлыкты эл мен бирге оьткерип уьйренген ногай халкка буьгуьнлерде кыйынлы болып туры. Кайдай кыйынлы заманлардан оьттик, яман мараздынъ куьши де аз болгандай болды, энди де бираз шыдамлы болайык деп тилек саламан сизге. Мага коьре, аьли де парахатланмага эрте. Район басшымызга, медицина, правосаклав органларынынъ куллыкшыларына соьз тийдирмейик. Аьли де яхшылыкларда бийигендей куьнлеримиз болар. Яхшылыктан Кудайымыз айырмасын.

Г.Бекмуратова.