Патшалыгымыздынъ байлыгын казнашылар саклайдылар

«Казначейство» тармагы савлай элимиз уьшин маьнели аьрекетти толтырады. Бу тармак элимиздинъ бюджетин уьлестируьви мен каьр шегеди.
Ногай районы бойынша Федераллык казначейство боьлиги 1996-ншы йылда Бий-Султан Аджатаевтинъ етекшилиги астында аьрекетлеп баслаган. Оннан сонъ бу боьликти 11 йылдынъ узагында Хамидулла Саитов етекшилеген. Куллыгында ийги коьрсетимлер уьшин ол РФ Федераллык казначействосынынъ Сый грамотасы ман савгаланган.

Бу куьнлерде ДР бойынша УФК 34-нши номерли боьлигининъ етекшисининъ исин Гульзара Суюндикова юритеди. Яс кыскаяклы Махачкаладагы Халк хозяйствосынынъ институтынынъ финанслар эм кредит факультетин уьстинликли тамамлап, ис аьрекетин 2000-ншы йылда баслаган. Кайратлы кыскаяклы, бир кесек заман ислеп, бас казначей болды, мине 2 йылдан бери етекшидинъ исин бардырады. Гульзара Хамзатовна оьзининъ ис йолдаслары эм бирге ислемеге туьскен организациялар куллыкшылары сырасында сый-абырай казанган. Олар Гульзарады бек яваплы, сабыр эм баьри болган соравларга тийисли явап берип болган, бир соьз бен оьз ерине келисли куллыкшы деп белгилейдилер.

«Куллыгымыз авыр болса да, кызыклы. Исимизди баьримиз де бек суьемиз. Янъы финанслы йылга коьшкенде, финанслы йылды япканда, куллыкта кешке дейим калган заманларымыз да болады. Аьлиги заман алдынгы ман тенълестиргенде, ислемеге енъил болды, электронный кепте аьризелер аламыз. Эгер олар дурыс туьзилген эм баьри тийисли кагытлар бар болса, куллык тез басланады. Янъы технологиялар ман алдыга йигерли абытлаймыз», – деп куллыгы акында Гульзара Суюндикова хабарлайды.

ДР бойынша УФК 34-нши номерли боьлигинде оьз етекшисине тийисли ярдамын бажарымлы куллыкшылар Галия Саитова ман Альбина Межитова –1-нши разрядлы специалистлер этедилер. Галия Сейфидиновна он бир йылдан бери мунда ислейди. Сол йыллар ишинде ол оьзин тек ийги яктан коьрсеткен. Г.Саитова «сертификаты ключей» аьзирлейди, сол сертификатларды аьзирлемеге тийисли документлер алады эм баска куллыкларды этеди. Альбина Межитова боьликте ислегенли коьп болмаса да, куллыгынынъ сулыбын тапкан. Ол касса канагатлав, бюджетлер тармагынынъ бюджетлерин толтырув эм сондай баска ислерин этеди.

Ийги ислери уьшин ДР бойынша УФК 34-нши номерли боьлигининъ аьлиги баьри куллыкшыларына Дагестан Республикасы бойынша Федераллык Казначействосынынъ управлениесиннен Разылык хатлар эм Сый грамоталар тапшырылганлар.

Казнашы куллыкшыларын кеспи байрам ман биз кутлаймыз эм куллыгында уьйкен уьстинликлер йораймыз.

Н.Эрежепова.
Суьвретте: Ногай районы бойынша Федераллык казначейство боьлигининъ куллыкшылары.