Патшалык савгасына тийисли этилинди

Аьскерши, бу куьнлерде сенинъ куллыгынъ енъиллерден тувыл, сен оьзинънинъ яшав оьмиринъди аямай, кыйынлы аьллерге туьскенлерди куткарып келесинъ. Сонынъ уьшин сага йогарыдан куьш те бериледи эм эткен ийгиликлеринъ уьшин савабын да казанасынъ. Оьзек те, ата-аналардынъ тилеклери де коьп ерлерде кабыл боладылар.
Ызгы бир он йылды алып карайык, яслар арасында аьскершидинъ кесписин сайлаганлар да, уьстилерине яркыраган аьскершидинъ кийимлерин кийип, Россия Федерациясынынъ япсарларында коршалав куллыкларды бардыратаганлар саны артып та барды. Сол кеспиди сайлаганлар бу куьнлерде тийислисинше япсарларды коршалавда да турылар. Айтып озайык, Россия аьскери йылдан-йылга айлак куьшли туьрленип те кетеди. Соны ямагат арасында юргенлер анъламай да каладылар. Аьскердинъ бары эм сонынъ берклиги бизим ярык келеектегимизди канагатлап келеегине шек йок.
Аьлиги заманларда Россия аьскершилери нацистлерден Донецк, Луганск япсарларын коршалайдылар, сол ис бойынша коьплеген яслар катнасадылар. Куьннен-куьнге бир адымга болса да, олар енъуьвге ювыклап келедилер. Сондай яслардынъ бириси, сол якларда согыс спецоперациясы басланганнан алып бу куьнлерге дейим катнасып юреди Абхазия ериндеги аьскер боьлигининъ контрактлы куллыкшысы Фархат Язманбет увылы Сыртланов. Ол Абхазия ериндеги аьскер боьлигинде ис аьрекетин бардырады. Сол якларда онынъ куллыгы Абхазия Республикасын Грузиядан саклав эди.
Фархат Россия аьскершисининъ куллыгын толтыра келип, Шешен Республикасында оьткен аьскер кампаниясында да катнаскан. Ол аьскер сырасында оьзининъ эр борышын толтыратаган заманларда оьзи сондай кызыклы эм тыныш болмаган яшав йолын сайлады, контрактлы службады бардырмага токтасты.
Оьзининъ билдируьвине коьре, баслапкы куьнлер авыр тувыл эди. Йылдан-йылга оьзи де беркиди, сулыбы да оьсти. Ол аьскершиге керекли баьри сулыпты да алган эр йигит.
Фархат контрактлы службады бардыратаганлы бу йыл ети йылдан артып барады. Ол ис аьрекетин бардырып баслаган йылларда анасы Аминат (яткан ери еннетте болсын) бек кыйналатаган эди. Аьли Фархат согыс спецоперациясында катнасканлы бир йылга ювыклап келеди, ол тек сегиз айдан сонъ, оьзининъ атасын эм аьелин коьрип кетти.
Онынъ хатыны Регина билдиргенлей, ювыклар янынъда болса, куьн сага бир аьлеметликсиз кеткендей болады, йыл да, заман да соьйтип кетеди, эгер, ювыкларга кавыфлык келмеге болады деген ой ман яшасанъ, куьн де, соны ман бирге заман да созылады.
– Фархат уьйге келгенде, балалар онынъ тоьгерегинде маьлиек кимик ушкандай болдылар. Бир-бириси мен таласып, онынъ кушагына кирмеге шалыстылар, – дейди Регина.
СВО япсарларында Фархаттынъ борышы яраланганларды майданлардан йыйнав эм оьлимнен куткарув болады. Тек янъыларда Фархат Сыртлановты Россия Федерациясынынъ патшалык савгасы – «За спасение погибавших» деген медалине тийисли этилееги белгиленди. Бу медаль Россия Федерациясынынъ Президентининъ Указы ман 1994-нши йылдынъ 2-нши март куьнинде беркитилген. Савгадынъ авторы тарихши, патшалык герольдиядынъ специалисти П.Корнаков деп саналады. Бу савгады оьз яшавынынъ баасы ман баскаларды оьлимнен куткарганлар алмага ыхтыярлы. А Фархаттынъ ис аьрекети бу куьнлерде сондай. Ол оьзи СВО катнасувшысы болып, не шаклы аьдемлерди оьлимнен куткарып келеди, сол шаклы аналардынъ разылыгына да тийисли болады.
Мен Фархатка аман-эсен уьйге кайтып, балаларын кушагына алганды, аьелине оьзининъ йылувлыгын бергенди йорайман. Сондай ясларымызга тек шыдамлыкты эм куьшти сагынамыз.
Г.Сагиндикова,
РФ Журналистлер союзынынъ агзасы.
Суьвретте: Ф.Сыртланов СВО япсарларында.