Пленум болып оьтти

КПРФ Ногай район комитетинде янъыларда район коммунистлерининъ кезекли пленумы болып озды. Пленумды баслаяктан алдын КПРФ Ногай РК 1-нши секретари, ДР Халк Йыйынынынъ депутаты Мурзадин Авезов коьп йыллар узагында партия сырасында болганларга «Партия ветераны» деген эстеликли белгилер тапшырды.
Муннан сонъ М.Авезов оьткен 2022-нши йыл узагында район комитетининъ эткен ис аьрекети акында эсап беруьв доклады ман шыгып соьйледи. Докладшыдынъ соьзи мен былтыр район коммунистлери айырым ислер юриткенлер. Солардынъ арасында айырым эстеликли деп СССР патшалыгы курылганлы 100 йыллыгы ман байланыслы шараларды атамага болады. Соьйтип, район орталыгында бу мерекеге багысланып, район бойынша шахмат турнири, «Совет власти ногай халкынынъ бактысында» деп аталган тоьгерек стол, автомобиль ювырысы оьткерилген.
М.Авезов район комитетининъ иси акында материалларды баспалайтаганы уьшин «Шоьл тавысы» республикалык газетасына айырым разылыгын билдирди эм район коммунистлерин дайым газетага язылув кампаниясында ана тилимиздеги газетады колтыкламага шакырды.
Докладшы партия куллыгында йолыгатаган бир неше кемшиликлерди эм соларды тайдырув керегин белгиледи.
Пленумда КПРФ РК секретарьлери Абрек-Заур Лукманов, Шатемир Мунгишиев, коммунистлер Темирхан Сатыров, Оразали Копиев, Рамазан Кошекбаев эм баска йолдаслар оьз ойларын айттылар.
Бизим хабаршы.