Яратувшылыгы саьбийлер уьшин

Терекли-Мектеб авылдынъ балалар китапханасында Джамиля Аманбаевадынъ «Айлан, уршык» деп аталган китабине багысланып, презентация оьтти. Шарады китапхана етекшиси Зульфира Зейнадин кызы Биймурзаева, методисти Зарема Джумалиева, китапханашы Кельдихан Салыбаева уйгынладылар эм озгардылар. Презентацияга конак болып «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ корреспонденти, Россия Язувшылар союзынынъ агзасы Гульфира Бекмуратова келди.
Джамиля Аманбаева кесписи бойынша – тербиялавшы, ол «Ногай Эл» балалар бавында ислейди. Оны ман бирге шарага тербияланувшылары да келдилер. Балалар кызыклы этип Джамиля Аманбаевадынъ ятлавларын окыдылар.
Китапханашылар балалар ман китапте бар юмакларды шештилер, ойынларды ойнадылар. Балалар баьри соравларга да яваплар бердилер. Зульфира Зейнадин кызы оьз соьзинде китаптинъ балалар уьшин кайдай уьйкен маьнеси бар экенин белгиледи эм шаирге аьли де коьп сондай шыгармалар яшав коьргенин йорады. Ийги йоравлар Джамиля Аманбаевага шаир Г.Бекмуратова айтты.
– Балалар уьшин язатаган шаирлер уьйкен куллык этедилер, олар яратувшылыгын саьбийлерге багыслайдылар. Буьгуьн бек маьнели эм ийги шара оьтти. Балалардынъ кайтип таза ногайша соьйлегенин эситип, суьйиндим. Шаир тек балалар уьшин ятлавларын язып тувыл, оларды тап-таза ногайша соьйлеп уьйретеди. Сол зат уьшин мен бек уьйкен савбол айтаман, – деди ол.
«Айлан, уршык» деген китапти окыган аьдем балаларына сол ятлавларды уьйретсе, коьп затлар билер эди олар. Юмаклар, уьй эм кыр айванлар, аьлиги заманда сийрек кулланатаган шырак, уршык акында ятлавлар, «Таза соьйлейик» деген кесегинде шаир балаларды арыпларды дурыс айтсын деп, ызгы бувынларды бир неше кере кайтаралатады. Бу китап бек кызыклы саьбийлерге окымага. Шара бек ийги болып оьтти. Бу ерде китапханаларымыздынъ белсен аьрекетин белгилев керекли болады. Тек сондай шарага шакыртылганлар келмегенине сейирге каламан, баслапкы класслардынъ окытувшылары, тербияланувшылар, китапхана куллыкшылары баьриси де болмага керек эди деп ойлайман. Эгер сондай шараларга биз келмеге заман таппасак, танълагысы куьн бизге балаларымыз ногайша билмейди деп айып этуьв де керек тувыл.
Бизим хабаршы
Суьвретте: шарадан коьринис