Поэзия куьнине багысланды

Терекли-Мектебтеги Ногай район орталык китапханасында авыл китапхана куллыкшыларынынъ ногай шаирлери мен йолыгысы болып оьтти.

Йолыгыс Савдуныялык поэзия куьнине багысланган эди. Сол 21-нши март куьн поэзия куьни деп 1999-ншы йылда ЮНЕСКО генераллык конференциясынынъ 30-ншы сессиясында токтастырылган. Сол себептен аьдетке коьре шаирлер, язувшылар, поэзия суьювшилери ямагат арасында поэзияды таралтув эм оьрметлев ниет пен туьрли шаралар озгарадылар.
Йолыгыста Россия язувшылар эм журналистлер союзларынынъ агзалары, ДР ат казанган маданият куллыкшылары Гульфира Бекмуратова, Магомет-Али Ханов, Айнара Нургишиева, Джамиля Аманбаева эм район авыл китапхана куллыкшылары катнастылар.
Шарады аша келип, соны юритуьвши Арувбике Якубова оьмирлер узагында поэзия кебине айландырылган ойлар эм сезимлер аьдемлердинъ юреклерине кирип, биз баьримиз де бир уьйкен аьелмиз эм биз аьр биримиз туьрли болсак та, дурысында бир-биримизге бек усаймыз дегенди эске салады деп белгиледи.
«Буьгуьнги куьн – Савдуныялык поэзия куьни. Сол куьн, ЮНЕСКО организациясынынъ белгилеви мен, поэзияды оьрлентуьвге, ятлавлар окувга, шаирлер мен йолыгыслар оьткеруьвге, поэзиядынъ санияттынъ баска туьрли кеплери мен байланысын кайтадан туьзуьвге, поэзиядынъ ямагат ишиндеги алдынгы сыйын кайтарувга багысланган. Сол себептен биз буьгуьнги йолыгысымызды эркин аьлде, сорав-явап кебинде хабарласув негизинде оьткермеге ниетленгенмиз», – деди ЦРБ директоры Сабират Абубекерова.
Китапхана куллыкшылары конакларга кезуьв мен туьрли соравлар бердилер эм соларга тийисли яваплар алдылар.
Журналистика ман адабиат яратувшылыгы бир-бирисине келисли ме деген соравга яваплай келип, Гульфира Бекмуратова солардынъ аьр бириси яшавымызда айырым орынды тутатаганын айтып белгиледи. Аьлиги заманда журналистика бирерде адабиаттан да артык маьнели болып коьрингендей болса да, поэзия кайсы заманларда да эм буьгуьнлерде де аьдемлерге керекли, тек биз эндигиси аз окыймыз. Сол себептен журналистика онынъ бас ис борышы болган саялы, адабиат яратувшылыгыннан эсе коьп заманын алады эм сонынъ уьшин онынъ ойы ман, булар экеви бир-бирине келиссиз.
Магомет-Али Хановка ога поэзияга келмеге не зат ярдам эткен деген сорав бердилер. Онынъ соьзлерине коьре, бала шактан тоьгерегинде болган баьри зат: тувган юрттынъ табиатынынъ эстен кетпес суьвретлери, бай авызлама халк поэзиялык оьнерининъ шыгармалары, ювык аьдемлер арасындагы тири катнасувлар, йылы сезимлер ога поэзиядынъ аьлемет дуныясына келмеге коьпир болган. «Болса да, – деп билдирген оьз ойын Ханов, – аьдемлер поэзияга келмейдилер, поэзия оьзи сайлаган аьдемнинъ юрегине оьзи йол табады».
Сондай эм баска маьнели соравлар, солай ок Айнара Нургишиева ман Джамиля Аманбаевага да берилди.
Шарадынъ тамамында поэтлер конакбайларга ийги йоравларын айттылар эм оьз ятлавларын окыдылар.
Бизим хабаршы.
Суьвретте: йолыгыс аьсеринде.