Путин В.Васильевтинъ Дагестан Аькимбасы ис орыныннан таювын кабыл эткен

Россия Федерациясынынъ Президенти Владимир Путин 5-нши октябрьде Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Владимир Васильевтинъ ис орыныннан оьз ыхтыяры ман таювын кабыл эткен деп билдиреди Кремльдинъ пресс-службасы.

РФ Президенти «Дагестан Республикасынынъ Аькимбасынынъ ис борышлары куьнибурын токтатылувы акында» деген Указына кол баскан. Путин оьз Указын Дагестан Аькимбасы Владимир Васильевтинъ ис орыныннан оьз ыхтыяры ман таювы акында аьризеси бойынша шыгарган.
Элимиздинъ етекшиси Васильевтинъ Дагестан Аькимбасы ис орынында эткен аьрекетине йогары белгисин берген. «Сиз республикадынъ оьрленуьви уьшин коьп куллык эттинъиз, боьтен де аьлиги авыр заманларда. Сиз коьп ислерди оьз мойнынъызга алмага коркпагансыз эм оьз ис тапшырманъызды намыслы кепте толтыргансыз», – деген Путин видеоконференция йорыгында оьткен Васильев пен йолыгысында.