Район маьселелерине бас маьне берилсин

Быйыл, 7-нши канътар айында, Ногай районында Дагестан Республикасынынъ Авыл хозяйство эм тамак-азык министри Баттал Батталов эм онынъ 1-нши орынбасары Шарип Шарипов конакта болдылар. Олар районда куьзлик эгинлердинъ, отлаклардынъ аьллерин, мал кыславдынъ барысын эм баска маьнели социал-экономикалык соравлардынъ шешилуьвин тергедилер.

Министр эм онынъ орынбасары район етекшилери мен бирге Орта-Тоьбе авылындагы мектебтинъ янъы меканын коьрдилер.
Уьйсалган авылына карап йол алганда, министр анъсыздан ким ди биревдинъ полиэтилен пленкалары йыйналмаган эгин майданы янында токталды. «Бу ер участогынынъ хайырсыз иесин тавып, ога тийисли дембисин этуьв керек. Йолдаслар, булай аьлде ерлерди кулланмага ярамас», – деди министр каты кепте. Орта-Тоьбе авыл аькимбасы Алавдин Карагулов бу сорав тез арада шешилер деп беркитип айтты.
Конаклар Уьйсалган авыл яшавшысы, «Бекмуратов А.Р.» КФХ етекшиси, яс фермер Адильбек Бекмуратовтынъ эгин кырларында болдылар. Б.Батталов куьзлик бийдайдынъ ийги аьлде оьсуьвин белгиледи, сонынъ сорты, куьзликлер артыннан карав беруьв соравлары ман кызыксынды.
Сол ок куьн министр Куьнбатар авыл фермери, «Лашын» КФХ басшысы Мурзадин Карамурзаевтинъ эгин кырларына эм мал котанына барды. Бу фермерде баьриси 1 мынъ гектар ерлери бар, солардынъ 500 гектарында ол «Иридис» сортлы куьзлик бийдайын оьстиреди. Б.Батталов онынъ мал кыславга аьзирлеген люцерна пишенининъ сапатын бек яратты. Ол фермерлер А.Бекмуратовтынъ эм М.Карамурзаевтинъ ис аьрекетине йогары белги берди. «Республикада мундай фермерлерди колтыкламага керекпиз, сол заман олар оьзлери аьзирлейтаган продукцияларынынъ оьлшемлерин эм ис сырагыларын арттырарлар», – деди министр.
М.Аджеков, эгер сувгаратаган алатлар болса, район ерлеринде йылда 3-4 кере онъыс йыйнамага болаягын билдирди. Б.Батталов онынъ сондай маслагатын макул коьрди эм оьз ягыннан бу соравды шешпеге ярдамласаягына соьз берди.
Ведомство етекшилери сол куьн Куьнбатар авылында да болдылар эм авылды газификациялав соравы бойынша ерли яшавшылар атыннан пенсионерлер Сраждин Межитов, Авархан Нурлубаева эм авыл депутаты Рустам Адильгереев пен йолыгыстылар. Б.Батталов оьз ягыннан бу маьнели соравды республикадынъ етекшиси Сергей Меликовка билдирееги эм быйыл Куьнбатарды эм Бораншы авылларды газификациялавга коьмек этеегине сендирди.
Министр Куьнбатар авыл яшавшысы, «Мансур» КФХ басшысы Фазиль Мансуровтынъ хозяйствосында да болды эм онынъ аслык саклавшы меканы эм янъы авыл хозяйство техникасы ман танысты.
Кайтар йолында Б.Бат- талов эм Ш.Шарипов Бораншы авылынынъ газопроводын эм артезианын барып коьрдилер. ДР Авыл хозяйство министри Дагестаннынъ 32 районларынынъ хозяйстволары Ногай районынынъ ерлерин кулланатаганларын айтты эм сол себептен Ногай районынынъ социал-экономикалык соравларын шешуьвге сав республика оьлшеминде энъ баслапкы маьне беруьв керегин айырым белгиледи.
М.Ханов.
Суьвретте: министр Б.Батталов ерли фермерлер мен йолыгысады.