Район мектеблеринде – сонъгы занъ

Бу юма ишинде, 23-нши май куьнинде, район мектеблер выпускниклери уьшин сонъгы занъ согылды. Бу оьзгерис пен байланыслы шатлыклы шарада выпускниклер, олардынъ ата-аналары, окытувшылар коллективлери ортакшылык эттилер.
Окытувшылардынъ, ата-аналарынынъ, район етекшилерининъ ортак куьш салувы ман ийги эм берк билимлер алувга ниетленген район балалары уьшин билим ошакларында ийги аьллер туьзиледи. Айтпага, район билимлендируьв тармагында 2022-2023-нши окув йылларында коьп илгерили ислер этилди. Кайбир мектеблердинъ материал-техникалык аьли янъыртылды. «Аьлиги мектеб» проектининъ яшавга шыгарылувынынъ барысында Кадрия атындагы, Бораншы, Ленинаул, Эдиге авыл мектеблеринде естестволык-илми эм технологиялык ягыннан маьнелиги бар орталыклар ашылды. А.Ш.Джанибеков атындагы орта мектебинде киши футбол майданы да аьрекетин баслады. Буьгуьнлерде бизим районда уьш янъы мектеблер курылысы бардырылады: Батыр-Мурза, Кумлы эм Шуьмлелик.