Район яшавшылары белсенли киристилер

Бу куьнлерде Ногай район яшавшылары Аталыкты коршалавшылар куьнине рас барув ман «Аталыгымыздынъ аьскершилер аьеллерининъ Комитети» деген Савлайроссиялык организациясынынъ региональлик боьлиги мен билдирилген «Ян йылувлыгы» акциясына киристилер. Онынъ акында Ногай район администрациясындагы Хатын-кызлар советининъ председатели Асият Манкаева билдирди.

Акция бойынша буьгуьнлерде согыс урыслары юритилетаган ерлердеги аьскершилерге блиндаш шыраклар (свеча) ясайдылар.
Асият Манкаевадынъ белгилеви мен, бу акцияга белсенлик пен мектеблер, балалар бавлары, айырым предпринимательлер, авыл яслары, китапхана куллыкшылары эм район кыскаяклыларынынъ лидерлери киристилер. Солай ок ондай свеча ясав уьшин керекли затлар алув уьшин де амаллар йыйылады. Айтпага, сол иске бу куьнлерде белсенлик пен киристилер Куьнбатар авыл мектебининъ окувшылары. Соны ман аьр бириси ортак Енъуьв исине оьз уьлисин коспага суьеди.
Белгилеп озайым, согыс спецоперациясы басланганнан алып Ногай районынынъ Хатын-кызлар совети Дагестан Кыскаяклылар союзынынъ етекшилиги астында колыннан келген баьри затын этеди бизим ердеслер фронтта тувган ерининъ йылувлыгын сезсин уьшин. Посылкалар, открыткалар йиберуьв, окув пунктларына оьз эрки мен барув, юма сайын мобилизованный аьскершилер аьеллери мен йолыгыслар озгарув – бу ийги ислер, аьскершилерге кайдай болса да коьмегин тийгистпеге шалысув коьп аьдемлерди бирлестирди. Мага коьре, Россияда яшайтаган аьдемнинъ ийги касиетлиги сол.
Белгилейик, окопларды йылытув эм ярыкландырув уьшин свечалар аьзирлев ойы Махачкала каласыннан Ильясовлар аьелине келди: эрли-хатын Гаджи эм Марзиеттинъ баславы ман аьскершилерге коьмек этуьв фондына юзге ювык свечалар йыйып йиберилди.
Белгили болганлай, блиндаж свеча деген аьскершилерге бек керек зат. Ол кол астында болган затлардан (консерва банкасы, картон кагыты, парафин) ясалады. Оны кулланув ман ас аспага, йылынмага, сув кийимди кептирмеге болады. Ол орташа 3-8 саьат узагында янады, бир ийис шыгармай, ел эсуьвде тыммай янады.
Э.Кожаева,
«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы.