Рашид Шангереев – Ногай район аькимбасынынъ биринши орынбасары

Ногай район Депутатлар йыйынынынъ 58-нши сессиясы болып оьтти. Сессиядынъ куллыгында район Депутатлар йыйынынынъ председатели Рустам Байманбетов, сонынъ дайымлык негизинде депутаты Рашид Шангереев, 12 район депутатлары катнастылар.

Бас деп депутатларга район Депутатлар йыйынынынъ дайымлык негизинде депутаты Рашид Шангереевтинъ кандидатурасын Ногай район администрациясынынъ аькимбасынынъ биринши орынбасары этип сайламага кенъес этилди. Депутатлар баьриси де коьрсетилген кандидатурады хош коьрдилер эм айтылган ис орынга беркиттилер.
Муннан сонъ олар эндигиси район парламентининъ дайымлык депутаты орынына район депутаты Амирбек Аруновты сайладылар.
Рустам Байманбетов район администрациясынынъ тергев-эсаплав палатасынынъ председатели Мурат Мавлимбердиев сол ис орынды оьз ыхтыяры ман босатканы акында билдирди. Бу орынга ол Секерхан Тенгизовадынъ кандидатурасын коьрсетти. Депутатлар оны да бир тавыстан колтыкладылар.
Сессиядынъ ис йорыгы бойынша 2022-нши йылга эм 2023-2024-нши йыллардынъ план кезегиндеги Ногай район бюджетине туьрленислер киргистуьв акында район администрациясынынъ финанслар боьлигининъ начальниги Арслан Кусегенов шыгып соьйледи.
Депутатлар район бюджетине киргистилетаган баьри туьрленислер бойынша тийисли карарлар кабыл эттилер.
Сессияда солай ок район ериндеги гражданлардынъ айырым категорияларына турак уьй майданынынъ эсап нормасын беркитуьв акында район УСЗН начальниги Аскер Авезов билдируьв этти.
Оны тынълап болып, депутатлар районда сакат аьдемлерге турак уьй уьшин эсап нормасын 18 квадрат метр оьлшеминде токтастырдылар.
Р.Байманбетов сессиядынъ куьн йосыгына киргистилген Ногай район еринде малды багув нормативлерин токтастырув акында соравды район Ямагат палатасынынъ маслагаты ман кезекли сессияга ойласувга калдырмага керегин билдирди. «Бу маьнели соравды район Авыл хозяйство управлениесине аьзирлев уьшин йибермеге тийислимиз» – деди ол.
М-А.Ханов.
Суьвретте: Рашид Шангереев.