Рашид Янгазиев йогары уьстинликке етискен

Оьткен айдынъ ызында Хабаровск калада бокс бойынша Олимпиада чемпионы Константин Коротковтынъ эстелигине багысланган Халклар ара турнир болып озган. Сол турнирде бизим ердесимиз Рашид Янгазиев Россиядынъ сыйын яклаган, эм сонынъ сырагысында 1-нши орынды алып, енъуьвши болган.
Ога дейим Рашид Янгазиев Россиядынъ сыйын Белорусь элинде яклаган эди. Соны ман яс спорт- сменимиз халклар ара классынынъ спорт устасынынъ нормативин толтырган.
Рашид Янгазиев уьйкен спортка оьз йолын Ногай районынынъ 1-нши номерли ДЮСШ-нда тренер-окытувшы Нурадин Шангереевтинъ бокс секциясыннан баслаган. Сонъында талабы бар яс спортсмен Хасавюрттагы спорт интернатында тренер У.Висхановтынъ секциясында оьз усталыгын арттырган. Буьгуьнлерде Рашид бокс бойынша Савлайроссиялык оьлшеминде ийги келеектегиси бар боксерлардынъ бириси деп саналады. Аьлиги заманда ол Дагестандагы Ногай районыннан бокс бойынша халклар ара классынынъ спорт устасы деген йогары атакты казанган биринши спортсмен болады. Соны ман бирге Р.Янгазиев, Сургут каладынъ яшавшысы болган сонъ, бу калада да сондай йогары уьстинликке етисип турган биринши боксер деп саналады.
Буьгуьнлерде яс ердесимиз быйыл 29-ншы шилле айында профессионаллык бокс бойынша оьткерилеек турнирде оьзининъ шекки категориясы бойынша (57 кг) катнаспага аьзирлик коьреди. Бу турнирде солай ок бокс бойынша бизим айтылган Олимпиада чемпионы, халклар ара классынынъ спорт устасы Альберт Батыргазиев те оьзининъ шекки категориясында (61 кг) ортакшылык этпеге аьзирленеди.
М.Ханов.
Суьвретте: Рашид Янгазиев (йогары сырада ортада).