Регион етекшиси аьскершилер мен йолыгысты

Оьткен юма ишинде ДР Аькимбасы Сергей Меликов СВО зонасында болып келди, мундагы аьскершилерге кайдай коьмек этпеге керегин аян билип. Мунда регион етекшиси Россия Баьтири Эседулла Абачев басшылайтаган ЛНР халк милициясынынъ аьскершилери мен, мунда аьскерлик борышын толтыратаган данъклы ердеси Россия Баьтири Рустам Мурадов эм баскалар ман йолыгысты. Дагестан етекшисининъ тапшырувы ман мунда 50 тоннадан артык туьрли аьлиги техника амаллары, Россия Баьтири Апти Алаудиновтынъ басшылавы астындагы «Ахмат» спецназ боьлигине бир-неше машиналарга тиелген юк еткерилген.
Йолыгыс барысында аьскершилерге казанган савгаларын тапшырды, йыйылганларды келеяткан данъклы байрамы – Аталыгымыздынъ коршалавшылар куьни мен кутлады.