РЕГИОН ЕТЕКШИСИ- ЧЕЧЕНЬ АРАЛЫНДА

Дагестан етекшиси Сергей Меликов туьнегуьн, 12-нши июльде, Чечень аралына ис визити мен келип, бас деп Уллы Аталык согысы аьскерлерининъ эстелигине шешекейлер байламларын салды. Монументте 30 аьдемлердинъ тукымлары коьрсетилген.
Сонъ мундагы социаллык объектлерди карап шыкты эм Орыс Географиялык ямагатынынъ региональлик боьлигининъ попечительский советининъ кенъесин озгарды.