Республикамыз уьстинликли оьрленеди

Оьткен 2022-нши йыл енъиллерден болмады. Куьнбатар эллери мен Россияга карсы алынган санкцияларга карамастан, элимиз, сонынъ ишинде Дагестан Республикасы да, заман талаплавларын эсапка алып, оьрленуьв йолы ман сенимли барды, алдыга салынган борышларды яшавга шыгарувга баьри куьш-куватлыгын аямады.

Дагестан парламентининъ янъыларда оьткен кезекли сессиясында 2022-нши йылда ДР Оькиметининъ аьрекети акында эсап беруьв мен онынъ председатели Абдулмуслим Абдулмуслимов шыгып соьйледи. Белгилев керек, Украина еринде озгарылатаган согыс спецоперациясы ман байланыста туьзилген аьллер эсапка алынмай калмады. ДР Аькимбасы Сергей Меликовтынъ тапшырмасы бойынша премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов оьткен йылдынъ декабрь айында ЛНР ерине барып, онда гуманитарлык юк еткеруьвде ортакшылык этти.
22-нши февральде бир йыл болды Абдулмуслим Абдулмуслимов Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ председатели этилинип беркитилгенли. Онынъ оьткен йылдынъ ис сырагылары бойынша эткен эсап беруьв докладында, ДР Аькимбасы Сергей Меликов белгилегенлей, республикамыздынъ социал-экономикалык оьрленуьвининъ баьри йолларында (промышленность, АПК, курылыс эм баска тармаклар) етисилген уьстинликлер сан эм процент оьлшеминде толысынша коьрсетилген эм соны ман бу яктан сезимли куллык юритилгени шайытланады.
Премьер-министрдинъ басшылыгы ман республика экономикасы уьстинликли оьрленип барады. Баьри приоритетли проектлер хош коьрилген. Социаллык объектлер (больницалар, балалар бавлары, ФАП-лар, мектеблер) курылыслары белсенлик пен бардырылады.
Эсап беруьв докладында коьрилгенлей, оьткен йылда ЖКХ эм туризм тармагындагы буйымлар ман аьжетсизлев бойынша юритилетаган куллыклар оьлшеми арттырылган, ис рыногында аьлди ийгилендируьв, куллыксызлык дережесин туьсируьв эм халкты ис пен канагатлавды арттырув бойынша шаралар коьрилген. Бас капиталга инвестициялар киритилуьви оьседи.
ДР Оькиметининъ аьрекети уьйкен инфраструктуралык, транспортлык эм энергетикалык проектлерди яшавга шыгарувга, бизим районлардынъ эм калалардынъ оьрленуьвине каратылган. Дагестаннынъ премьер-министри Абдулмуслим Абдулмуслимов оьз ис йолдасларын миллет проектлерде, Россия Федерациясынынъ оькимет проектлеринде эм федераллык целевой программаларда ортакшылык этуьвди кенъейтуьвге маьне беруьвди арттырув керек дегенге онълайды.
Л.Уразаева,
«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ яваплы секретари.