Республика ярысында – биринши уьстинлик

Янъыларда Махачкаладагы 37-нши номерли гимназияда Дагестан Республикасынынъ Шахматлар федерациясынынъ уйгынлавы ман савлайроссиялык «Ак ладья» шатраш базласларынынъ республикалык кезеги оьтти. Белгиленген базласлар бек ийги аьдет болып калган эм элимизде 50 йылдан бери озгарыладылар.

Быйылгы базласларда республикамыздынъ мектеблерининъ 15 ясына толмаган окувшылары ортакшылык эттилер, солардынъ сырасында А.Джанибеков атындагы мектебининъ окувшыларынынъ командасы да катнасты эм биринши кере савгалы орынга тийисли болды. Бу команда республикалык кезегиннен алдын Терекли-Мектеб авылында озган ярыслардынъ муниципаллык кезегинде 1-нши орынды бийлеген эди. Ярыстынъ сол кезегинде Карагас авыл мектебининъ командасы – 2-нши, Орта-Тоьбе авыл мектебининъ командасы 3-нши орынларга тийисли болганлар.
Ярыстынъ республикалык кезеги 5 куьн узагына болды. Турнир залында республикамыздынъ 10 районыннан эм Махачкаладан баьриси 44 окувшы (33 кеде эм 11 кыз) шатраш ойнап, базластылар. Ногай районынынъ окувшылары йигерли ойнап, оьзлерин коьрсеттилер. Биринши куьнлер олар оьзлерининъ куьндеслерин кишкей кесек заман ишинде енъдилер. Сонъында оларга Махачкаладынъ 37-нши гимназиясынынъ бек куьшли окувшылары ман ойнамага туьсти. Ойын сырагылары бойынша 1-нши орынды Махачкала каласынынъ командасы бийлейди, 2-нши орынды – Ногай районыннан, 3-нши орынга – Ахвах районыннан командалар тийисли болдылар. Махачкала командасыннан Ногай район окувшыларынынъ командасы тек 1 очкога артта калган. Уьстимиздеги йылдынъ тамбыз айында Сочи каласында оьтеек Савлайроссиялык турнирининъ финалында енъуьвши команда Дагестан Республикасы атыннан ортакшылык этеек.
А.Джанибеков атындагы мектебининъ командасынынъ окувшыларыннан биринши тактада бек ийги сырагыды Аман Саитов коьрсеткен. 2-нши тактада – 1-нши орынды Ренат Озганбаев, 3-нши тактада 1-нши орынды Абакар Шангереев бийледилер. Зейнаб Абидова кызлар куьбинде уьйкен классларынынъ окувшылары ман ойнап, 3-нши орынды бийлеген.
Бизим балаларды 2019-ншы йылдан алып А.Джанибеков атындагы мектебиндеги «Точки роста» орталыгында аьрекетлеген окытувшы Арслан Тимурович Елакаев уьйретеди. Ызгы заманларда онынъ окувшылары муниципаллык турнирлердинъ енъуьвшилери боладылар. Оннан алдын 30 йылдынъ узагына Бораншы авыл мектебининъ окувшылары, шатраш ярыслардынъ муниципаллык кезегинде енъип, Ногай район атыннан республикалык турнирлерде катнасканлар. Яс окытувшы Арслан Елакаевтинъ атын балалардынъ разы болган ата-аналары коьп айтадылар. Биз онынъ окувшылары аьли де йогары уьстинликлерге етискенин йораймыз.
Н.Кожаева.
Суьвретте: А.Елакаев оьз окувшылары ман.