Россиядынъ ийги етекшилер сырасына кирген

Ногай районынынъ Орта-Тоьбе авыл орта мектебининъ директоры Сапият Межитова быйыл тамамланган «РФ ийги етекшилери» деп аталган Савлайроссиялык ашык конкурсынынъ сырагысында сонынъ енъуьвшиси болган эм ога конкурстынъ дипломы, сертификаты эм шайытламасы тапшырылган.

Айтылган конкурс 2019-ншы йылдынъ 27-нши курал айыннан алып быйылдынъ 10-ншы увыт айына дейим юритилген. Конкурс РФ Президенти Владимир Путиннинъ кадрларды аьзирлев эм оьрлентуьв проектлерининъ бириси болады. Сонынъ бас ниети – оьнерли, талаплы эм ийги келеектегиси бар болган етекшилерди табув эм колтыклав.

Конкурста Россиядынъ баьри регионларыннан 42 мынънан артык етекшилер катнаскан. Сонынъ тамамында баьриси тек 275 енъуьвшилер белгиленген. Солардынъ сырасында Дагестаннынъ Ногай районынынъ Орта-Тоьбе авыл мектебининъ директоры Сапият Межитова да бар. Конкурстынъ барысында ол билимлендируьв тармагы, билимлендируьв учреждениелеринде аьлиги замандагы информационлык технологияларын пайдалы кулланув акында проектлер язып аьзирлеген.

Сапият Бекмурзаевнады сондай йогары, элге айтылган ярык уьстинлиги мен кутлаймыз, ога армаган да бийик ис эм оьнер етимислерин, ден савлыкты, наьсипти эм илгери оьрленуьвди йораймыз!

Суьвретте: С.Межитова.