Россия баьтирлерин биз эсимизде саклармыз

Янъыларда А.Джанибеков атындагы мектебининъ негизинде Ногай район Хатын-кызлар советининъ активининъ кенъеси оьтти. Мунда Ногай район администрациясынынъ ваькиллери, муниципалитет мектеблерининъ эм мектебке дейим окув учреждениелерининъ етекшилери эм педагоглары, савлык саклав тармагынынъ куллыкшылары, СВО озып турган ерде эрклик эм баьтирлик коьрсетип турган йигитлердинъ аналары эм хатынлары, солай ок СВО катнасувшысы Мурзабек Кульдиев, ЛНР-на коьлик элтеп еткерген Ленинаулынынъ эм Калининаулынынъ яслары эм баскалар шакырылдылар.
Ногай район Хатын-кызлар советининъ председатели Асият Манкаева конакларды йылы хошлап, ак юректен оларды бизим баьтирлеримиз – СВО катнасувшылары уьшин посылкаларды йыйнавда эткен уьйкен куллыгы уьшин оьз разылыгын билдирди. Ол муниципалитетте СВО катнасувшыларынынъ аьеллерин, солай ок Аталык коршалавшыларынынъ оьзлерин коьтергишлев бойынша уллы куллык этилинетаганын, Дагестан хатынлары ДНР эм ЛНР ерине азык-туьлик элтеп еткеретаганы акында айтты. Асият Бадиевна Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Сергей Меликовтынъ Дагестан хатынлар союзынынъ кенъесинде айткан соьзлери мен шыгып соьйлевин тамамлады: «Кавказда хатыннынъ аты каьр шегуьв мен, эс этуьв мен, энъ де ийги аьдем касиетлери мен байланыстырылады, боьтен де ол кыйын заманларда аян коьринеди».
Сонъ йыйылганлар СВО барысында Эли уьшин яс янларын аямаган йигитлер акында аьзирленген видео-роликти олтырган ериннен турып карадылар. Ондай йигитлер бизим Ногай районыннан етев – Амирхан Мурзагельдиев, Вячеслав Максидов, Курбан Курбанов, Кайтарбий Елманбетов, Алибек Шамсудинов, Арифулла Байрамов.
Йолыгыс барысында Ленинаулдан яслар СВО ерине азык-туьлик толы болган коьлик элтегени акында хабарладылар.
Ногай район Ямагат палатасынынъ председатели Эльмурза Саитов Енъуьв куьни, неше заманнан келсе де, ол енъуьвшилердинъ немерелериндики болаягына шек йок экенин эм РФ ат казанган маданият куллыкшысы Нарбике Муталлапова Аталык коршалавшыларына бизим яктан этилинетаган коьтергишлев – яс несилге коьрим, патриотлык яктан тербиялавда ийги дерис экенин белгиледилер.
Коьпйыллык сулыбы болган врач Асрет Абдурахманова районымыздынъ яшавшыларынынъ аьеллериннен кайдай ийги тербиялы, кайдай элин суьйген яслар шыгатаганын, сол ясуьйкен несилде кайдай оьктемлик тувдыратаганын эм сондай йигитлердинъ эрклиги эм Аталыгына алаллыгы аркалы Енъуьв келееги акында айтты.
Дагестан Республикасынынъ ат казанган окытувшысы Зухра Мусаурова кайсы заманларда да патшалыкларда болган уллы шаралар, маьнеси айлак уьйкен борышларды толтырув Аталыкты коршалавшылардынъ ийининде болганын белгиледи.
СВО катнасувшысынынъ анасы Курасхан Ярикбаева бу куьнлерде болып турган оьзгерислер – согыс спецоперациясы бизим Элде, ерде юреклеримизди коьтерген, бизди оьктемситкен, коркынышсыз баьтирлер бар экенин коьрсеткенин белгиледи.
Тагы да юрек туьбиннен шыккан соьзлерди «Шолпан» балалар бавынынъ етекшиси Гульфира Ильясова, Елена Жукова, КЦСОН орталыгында боьлик етекшиси, СВО катнасувшысынынъ хатыны Зарема Байманбетова шыгып соьйледилер. Олар баьриси де Асият Манкаевага ол юритетаган ак ниетли уьйкен куллык уьшин савбол айттылар.
СВО катнасувшысы Мурзабек Кульдиевтен спецоперация озып турган ерде эткен куллыгы акында сорадылар. «Баьри зат та аьруьв, Енъуьв бизики болар», – деген соьзлери мен ол йыйылганлардынъ аьр бирисин оьктемситти.
Н.Кожаева.
Суьвретте: кенъестен коьринис.