Россия куьни

Аьр йылдынъ 12-нши июнинде белгиленетаган Россия куьни – маьнели оькимет байрам. Алдын, 2002-нши йылга дейим, ол Россиядынъ оькиметлик суверенитети акында Декларация кабыл этилинген куьн деп аталатаган эди.
Бу байрам – элимиздинъ энъ яс оькимет байрамларынынъ бириси. 1990-ншы йылдынъ 12-нши июнинде РСФСР халк депутатларынынъ биринши курылтайында Россиядынъ оькиметлик суверенитети акында Декларация кабыл этилинип алынып, онда Россия Конституциясы эм онынъ законлары приоритетли орында экени белгиленген. Сол заманга СССР-дынъ коьплеген республикалары оьзлерининъ суверенитети акында билдиргенлер, сонынъ уьшин бу декларация республикалар аста-аста бойсынмаслы болаяткан болжалда кабыл этилинип алынды. Россиядынъ оькиметлигин беркитуьвде маьнелиси сол: элимиз янъыша – Россия Федерациясы деп аталатаган болды.
Кызыклысы да сол: Россия, оьз бойсынмаслыгыннан баска, биринши президентин де баслады. Сол куьн, тек 1991-нши йылда, эл тарихинде биринши кере савлайхалклык ашык сайлавлар оьттилер, эм оларда, артык тавыс алув ман Б.Н.Ельцин енъуьвши болды. Ол 12-нши июнь куьнге оьз Указы ман (№1113, 02.06.1994й.) оькиметлик маьне берди, а байрам болса Россия Федерациясынынъ оькиметлик суверенитети акында Декларация кабыл этилинген куьн деп аталды, сонъында ол Бойсынмаслык куьни деп аталатаган эди.
1998-нши йылда сол байрам ман байланыста оьз соьйлевинде Борис Ельцин оны Россия куьни деп атамага маслагат берди. Официаллык атты байрам 2002-нши йылдынъ 1-нши февраль куьнинде, РФ Ис кодексининъ янъы туьрленислери куьшине киргенде алды.
2001-нши йылда Россиядынъ оькиметлик суверенитети акында Декларация кабыл этилинип алув ман байланыста озгарылган шатлыклы шарада РФ Президенти Владимир Путин белгиледи: «Сол документтен басланады бизим янъы тарихимиз. Гражданлык эркинликлерге эм закон принциплерине негизленген демократиялык оькиметининъ тарихи. Ол – гражданлардынъ уьстинлигинде, оьрленуьвинде эм онъайлыгында».
Буьгуьнде Россия куьни, патриотлык маьнелиги арта берип, Россия халкынынъ миллет бирлигининъ эм элимиздинъ аьлигиси эм келеектегиси уьшин ортак яваплылыктынъ белгиси болады. Ол – эркинликтинъ, гражданлык тынышлыктынъ эм законнынъ, дурыслыктынъ принциплери негизинде баьри аьдемлердинъ макулласув байрамы.