Россия морякларына сый этип

Элимиздинъ флотынынъ сыйына шатлыклы байрам этуьв аьдетти патша Биринши Петр шыгарган. 1714-нши йылдынъ 27-нши июлинде (янъы календарьге коьре 7-нши августта) россия флоты Гангутта болып оьткен тенъиз согысында енъуьвге етискен. Биринши Петр йыл сайын да 27-нши июльде Гангут енъуьвин шатлыклы аьлде дува окувлар, парадлар эм фейерверклер мен белгилемеге буйырган.
Советлер Союзында Согыс-Тенъиз Флотынынъ куьни СССР Согыс-Тенъиз Флотынынъ наркомы Н.Г.Кузнецовтынъ кенъеси мен 1939-ншы йылдынъ 22-нши июниндеги СССР Халк Комиссарлар Советининъ эм ВКП(б) Орталык Комитетининъ Токтасына коьре йыл сайын 24-нши июльде белгилемеге токтастырылган.
Сонъында июль айдынъ ызгы каты куьнине бу байрам 1980-нши йылдынъ 1-нши октябриндеги СССР Оьр Советининъ Президиумынынъ «Байрам эм эстеликли куьнлер акында» деген 3018-нши номерли Указы ман коьширилген. Муннан сонъ сол байрам куьнди 1988-нши йылдынъ 1-нши ноябриндеги «Байрам эм эстеликли куьнлер акында СССР законодательствосына туьрленислер киргистуьв акында» деген СССР Оьр Советининъ Президиумынынъ 9724-нши номерли Указы беркиткен.
Россия Президенти Владимир Путиннинъ 2006-ншы йылдынъ 31-нши майындагы «Россия Федерациясынынъ Савытлы куьшлеринде кеспи байрамларды эм эстеликли куьнлерди токтастырув акында» деп аталган Указына коьре РФ Согыс-Тенъиз Флотынынъ куьни РФ Савытлы куьшлерининъ эстеликли куьни деп беркитилген.