Россия Оькиметининъ Председатели – Дагестанда конакта

Янъыларда, коькек айынынъ 14-нде, Дагестан Республикасына ис йорыгы ман Россия Федерациясынынъ Оькиметининъ Председатели Михаил Мишустиннинъ етекшилиги мен федераллык министрлер кабинетининъ агзалары келип кеттилер.

                              Дербентти оьрлентуьв планы ман таныскан

Россия премьери Дагестан ерине келгенде ок биринши болып Дербент каласына барган эм сонда республика етекшилери оны Нарын-Кала цитадели эм бурынгы калады оьрлентуьв планы ман таныстырганлар.
Дербентти оьрлентуьв бойынша шаралар планын Мишустинге кала аькимбасы Рустамбек Пирмагомедов эм каладынъ бас архитекторы Иса Магомедов коьрсеттилер.
Йолыгыста федераллык орталыгыннан Дербентти оьрлентуьв уьшин йиберилген карыжлар (куьнибурынгы билдируьвлерге коьре, Дербентти оьрлентуьв планын яшавга шыгарув 330 миллиард маьнетке олтырады) бас деп коммуналлык, инженер, коьлик, рекреационлык, социаллык эм спорт инфраструктураларын курувга шыктажланаягы белгиленген.
«Дербент – аьлемет кала. Тарих бойынша Дербент Дагестаннынъ, савлай Россиядынъ эм дуныядынъ баалы карзынасы деп билдирилген», – деп белгилеген РФ Оькиметининъ етекшиси ерли яшавшылар ман хабарласувында.
Соны ман бирге премьер Дербентти оьрлентуьвге йиберилетаган инвестициялар оьлшемин эсапка алув ман бирге соларды шыктажлав артыннан ямагат тергевди юритуьв маьнели экенин билдирген.

  Республикадынъ социал-экономикалык оьрленуьв соравлары ойласылды

Сол куьн РФ министрлер кабинетининъ басшысы Михаил Мишустин мен Дагестан етекшиси Сергей Меликов республикадынъ социал-экономикалык оьрленуьв соравларын ойластылар.
Мишустин йолыгыста Дербентке барып, каладынъ социал-экономикалык оьрленуьв программасы, территориаллык планлав ислери мен байланыслы баьри соравлар да ойласылганын белгиледи. Онынъ айтувы ман, республика етекшилери сонда ок элимиздинъ Экономикалык оьрленуьв министерствосы ман соьйлесилген баьри затлар, сонынъ ишинде патшалыктынъ катнасувы, байыр инвесторларды киргистуьв соравларды аьзирлемеге эм беркитпеге тийисли, соьйтип белгиленген планларды яшавга шыгарувга абыттан-абыт алып барув керегеди.
«Солай ок биз Каспийскте де болдык. Янъы курылаяткан микрорайонды, балалар бавларын, мектеблерди – сонда планга киргистилген баьри затларды да коьрдик. Ол бек аьруьв. Федераллык орталыгы сол куллыкларга эки миллет проектлери бойынша 8 миллиардтан артык акша карыжын шыгарады, соны ман бирге регионнынъ оьзининъ де киргистеек карыжлары бар. Курылыслар белсенли кепте юритилип туры. Керекли карыжлардынъ баьриси де бу ислерде катнасатаган федераллык толтырувшы власть органларына дейим, солай ок Коршаланув министерствосын да косып, подряд пан каьр шегетаганларга дейим еткерилер деп сенемен, сол заман баьри борышлар да толтырылар», – деп белгилеген Россия Оькиметининъ Председатели.


Сергей Меликов оьз ягыннан Михаил Мишустинге эм федераллык министрлер куьбине республикага сондай эс бергени уьшин разылык билдирген. Онынъ соьзи мен, Дагестан етекшилери аьли карагыс айыннан алып, республикадынъ социал-экономикалык оьрленуьви уьшин айырым кызыксынув тувдыратаган федераллык министерстволары ман тар байланыста ислейдилер. Олар ягыннан республикага уьйкен коьмек этилинеди.
Сергей Меликов бас деп буьгуьнлерде Дагестаннынъ социал-экономикалык оьрленуьв стратегиясы уьстинде куллык ызына якынлаганын билдирген. Онынъ айтувы ман, Стратегия эки кезекке боьлинген: бириншисинде – 2024-нши йылга дейим оьсуьв точкаларын белгилев эм регионнынъ экономикалык аьллерин туьзетуьв каралган. Экиншисинде республикадынъ оьрленуьви 2030-ншы йылга дейим белгиленген.
Соны ман бирге Меликов республикадынъ социал-экономикалык оьрленуьв йолында туратаган уьш бас маьселелерди коьрсеткен.
Бириншиси – региондагы ер-муьлк катнасувларды тийисли йорыгына келтируьв. Экинши маьселе – Дагестанды сув ман канагатлав эм региондагы сувды йорыкластырув.Уьшинши сорав – ол газ эм энергоресурслар тармакларындагы ягарлык-энергетикалык комплексининъ маьселеси. Меликовтынъ соьзи мен, бу баьри де маьселелер эм соравлар уьстинде аьлиги заманда уьйкен куллык юритилип туры.