РФ Оькиметининъ Председатели – Дагестанда

Туьнегуьн, коькек айынынъ 14-нши куьнинде, Дагестан Республикасынынъ бас каласы Махачкалада ис йорыгы ман Россия Федерациясынынъ Оькиметининъ Председатели Михаил Мишустин етекшилеви астында делегация конакта болды.

Делегация сырасында РФ Савлык саклав министри Михаил Мурашко, Ростуризм етекшиси Зарина Догузова, вице-премьер Юрий Трутнев, РФ экология эм табиат ресурслар министри Александр Козлов, РФ ЖКХ эм курылыс министри Ирек Файзулин, РФ экономика оьрленуьв министри Максим Решетников келгенлер. Конакларды Дагестан Республикасынынъ Аькимбасынынъ кесек заманга куллыгын юритуьвши Сергей Меликов эм СКФО-да Россия Президентининъ толы ыхтыярлы ваькили Юрий Чайка карсы алдылар. Олардынъ республикага келуьвининъ бас ниети – регионнынъ социал-экономикалык оьрленуьвининъ бас соравлары бойынша Дагестан етекшилери мен йолыгысув.
Элимиздинъ премьер-министрининъ республикага келуьви акында кенъейтилген хабар газетамыздынъ кезекли номеринде баспаланаяк.